Virittäjän ohjesääntö

Kotikielen Seuran aikakauslehden Virittäjän ohjesääntö

Hyväksytty Kotikielen Seuran kokouksessa 3.2.1994

1.

Virittäjän toimittamisesta huolehtivat toimitusneuvosto ja toimitus.

Toimitusneuvostoon kuuluu Kotikielen Seuran esimies sekä 20 seuran edustamien alojen asiantuntijaa, jotka seura valitsee johtokuntansa ehdotuksesta. Toimitusneuvoston jäsenistä on esimiestä lukuun ottamatta erovuorossa kymmenen joka kolmas vuosi. Ensimmäisellä kerralla erovuoroon tulevat jäsenet arvotaan ensimmäisen valinnan yhteydessä. Muusta syystä avoimeksi tulleelle paikalle valitaan uusi jäsen.

Toimitusneuvoston kokouksiin kutsutaan myös Virittäjän toimitus. Toimitusneuvoston puheenjohtajana on seuran esimies; varapuheenjohtajan toimitusneuvosto valitsee jäsenistään.

2.

Toimitukseen kuuluu päätoimittaja, toimitussihteeri, kirjallisuustoimittaja, taloudenhoitaja ja tarvittaessa muita toimittajia. Kukin toimi voidaan myös jakaa kahden (tai useamman) henkilön kesken. Toimitusneuvosto asettaa päätoimittajan ja määrää toimituksen palkkiot. Päätoimittaja valitsee muun toimituksen.

Päätoimittajan toimikausi on kolme vuotta kerrallaan ja enintään kolme toimikautta yhtäjaksoisesti.

3.

Toimitusneuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Se päättää Virittäjän julkaisemisen yleisistä suuntaviivoista Kotikielen Seuran säännöt huomioon ottaen sekä hyväksyy vuosittain, ennen seuran vuosikokousta, päätoimittajan laatiman talous- ja toimintasuunnitelman. Ainakin artikkelimuotoisten käsikirjoitusten julkaisukelpoisuuden arvioi päätoimittajan ohella vähintään yksi toimitusneuvoston jäsenistä.

4.

Toimitusneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja. Toimitusneuvosto on kutsuttava koolle myös, jos päätoimittaja tai kaksi toimitusneuvoston jäsentä sitä vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Toimitusneuvosto on päätösvaltainen, jos kokouksessa on läsnä seitsemän jäsentä.

Toimitusneuvoston jäsenyydestä ei suoriteta korvausta. Jäsen saa kuitenkin lehden maksutta. Toimitusneuvosto voi päättää, maksetaanko ulkopaikkakuntalaisille jäsenille kokouksista aiheutuneet matkakulut.

5.

Päätoimittaja kirjoittaa lehden nimen, vastaa lehden sisällyksestä, esittää vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman toimitusneuvoston hyväksyttäväksi ja valvoo sen toteutumista sekä määrää koti- ja ulkomaisista vaihtosuhteista ynnä mahdollisten ilmaisten vuosikertojen myöntämisestä. Tarvittaessa päätoimittaja voi sopia toimitussihteerin kanssa siitä, että hän hoitaa myös osan 6. kohdassa mainituista toimitussihteerin tehtävistä. Tällöin toimitusneuvosto määrää palkkiot sovitun tehtävänjaon mukaisesti.

6.

Toimitussihteeri hoitaa päätoimittajan ohjeiden mukaan ja tarvittaessa muiden toimittajien auttamana käsikirjoitusten teknisluonteisen viimeistelyn, yhteydenpidon painatukseen, korjausluvun, vedosten lähettämisen kirjoittajille, työhönsä liittyvän kirjeenvaihdon ja vuotuisen sisällysluettelon laatimisen.

Toimitussihteeri pitää pöytäkirjaa toimitusneuvoston kokouksista, ellei kokous toisin päätä.

7.

Virittäjän varoista myönnettävistä kirjoituspalkkioista, jos sellaisia katsotaan voitavan maksaa, päättävät päätoimittaja ja toimitusneuvoston puheenjohtaja yhdessä.

Muut maksumääräykset lehden puolesta allekirjoittaa päätoimittaja tai hänen estyessään toimitusneuvoston puheenjohtaja.

8.

Taloudenhoitaja, jonka tulee olla tilinpitoon perehtynyt henkilö, hoitaa – tarvittaessa päätoimittajan luvalla palkallista apua käyttäen – tilausmaksujen ja lehdelle myönnettyjen raha-avustusten perimisen, tilaajaluettelon pitämisen ja lehden lähetyttämisen, maksujen suorittamisen, vanhojen vuosikertojen ja mahdollisten irtonumerojen myynnin, varastoluettelon pitämisen, lehden tilinpidon ja vuotuisen tilinpäätöksen laatimisen sekä päätoimittajan ohjeiden mukaan maksullisten ilmoitusten hankkimisen.

9.

Virittäjän tilintarkastajina toimivat Kotikielen Seuran tilintarkastajat, jotka seura sääntöjensä mukaan valitsee vuosikokouksessaan.

Tilintarkastajille maksetaan korvaus laskun mukaan.