Toimintakertomus 1999

Kertomus Kotikielen Seuran 124. toimintavuodesta [1999]

Sadantenakahdentenakymmenentenäneljäntenä toimintavuotenaan Kotikielen Seuralla on ollut neljä varsinaista kokousta sekä symposium. Kokouksissa on käynyt keskimäärin 36 henkeä, ja niissä on pidetty seuraavat esitelmät:

14. maaliskuuta 1999, vuosikokouksessa, esimies professori Pirkko Nuolijärvi aiheesta »Suomen äidinkielet».

22. huhtikuuta tohtori Marja-Liisa Helasvuo: »Subjektin kieliopillistuminen suomessa».

8. lokakuuta Lauri Hakulinen 100 vuotta -symposium, jossa pidettiin seuraavat esitelmät: professori Pentti Leino: »’Sanat on kaikki sarvipäitä’ Lauri Hakulinen sanaston, sananparsien ja tyylin tutkijana», professori Mauno Koski: »Lauri Hakulinen semantikkona», professori Päivi Rintala: »Lauri Hakulinen kielenhuoltajana», professori Tuomo Tuomi: »Lauri Hakulinen Sanakirjasäätiön johtajana», lisensiaatti Yrjö Lauranto: »Lauri Hakulisen partikkeliluentosarjasta julkaisu», maisteri Heljä Kauhanen ja opetusneuvos Irma Lonka: »Opiskelijan muistikuvia Lauri Hakulisesta», dosentti Lea Laitinen: »Lauri Hakulinen ja Virittäjä» ja professori Auli Hakulinen: »Lauri Hakulinen lähikuvassa». Väliajalla avattiin professori Lauri Hakulisen elämäntyötä valottava näyttely, jonka olivat laatineet maisterit Marja Etelämäki ja Mia Halonen.

25. marraskuuta maisterit Kristiina Kuparinen ja Auli Soinio: »Oppijansuomi ja suomenopetuksen painopisteet».

10. helmikuuta 2000 professori Anssi Peräkylä: »Miten sosiologi lähestyy kieltä?».

Seuran esimiehenä on toiminut professori Pirkko Nuolijärvi, ensimmäisenä varaesimiehenä dosentti Lea Laitinen, toisena varaesimiehenä dosentti Kaisu Juusela, sihteerinä maisteri Hanna Lappalainen, varasihteerinä maisteri Toni Suutari, rahastonhoitajana maisteri Mari Siiroinen, muina johtokunnan jäseninä dosentti Vesa Koivisto, maisteri Kaisa Lange ja lisensiaatti Yrjö Lauranto, tilintarkastajina merkonomi Karri Haaparinne ja maisteri Anne Mäntynen sekä varatilintarkastajina osastosihteeri Arja Lehtonen ja oik. kand. Aarne Pulliainen. Seuran johtokunta on pitänyt toimintavuotena kuusi kokousta.

Seurassa oli 692 jäsenmaksunsa maksanutta vuosijäsentä ja yksi kunniajäsen.

Sanakirjasäätiön valtuuskunnassa seuraa on edustanut professori Pirkko Nuolijärvi varamiehenään lisensiaatti Yrjö Lauranto.

August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen lautakunta, johon ovat kuuluneet Suomalais-Ugrilaisen Seuran edustajina professorit Seppo Suhonen, Ulla-Maija Kulonen ja Sirkka Saarinen sekä Kotikielen Seuran edustajina professori Pirkko Nuolijärvi ja dosentti Lea Laitinen, on kokouksessaan 23. helmikuuta 2000 päättänyt antaa 15 000 markan palkinnon fil. tri Anneli Sarhimaalle hänen väitöskirjastaan »Syntactic transfer, contact-induced change, and the evolution of bilingual mixed codes», 10 000 markan palkinnot fil. tri Markku Haakanalle hänen väitöskirjastaan »Laughing matters. A conversation analytical study of laughter in doctor-patient interaction» ja fil. tri Vesa Heikkiselle hänen väitöskirjastaan »Ideologinen merkitys kriittisen tekstintutkimuksen teoriassa ja käytännössä» sekä 7 000 markan palkinnon fil. tri Kirsti Siitoselle hänen väitöskirjastaan »Agenttia etsimässä. U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana». Lisäksi varataan 13 000 markkaa jaettavaksi palkintoina ensi vuonna.

Lauri Kettusen rahaston lautakunta, johon ovat kuuluneet professorit Seppo Suhonen ja Pirkko Nuolijärvi sekä maisteri Hanna Lappalainen, on kokouksessaan 23. helmikuuta 2000 päättänyt myöntää vuoden 1999 tuotosta 2 000 markan palkinnon fil. maist. Leena Huimalle hänen pro gradu -työstään »Piibli ajalooraamatutest lähtuv fraseoloogia eesti ja soome keeles» sekä 1 000 markan palkinnot fil. yo Ylle Kähärille hänen pro gradu -työstään »Soome akusatiivobjekti tõlkimine eesti keelde» ja fil. maist. Tuula Lyytikäiselle hänen pro gradu -työstään »’Tahtis minna sõjamerekooli, ent sisseastumisel ei vedanud’ &emdash; eesti keelde verbide minema ja tulema polüseemiat». Lisäksi varataan 2 000 markkaa jaettavaksi apurahoiksi opiskelijoille, jotka pitävät esitelmän 3.&endash;7. elokuuta 2000 Tallinnassa järjestettävässä IFUSCO-konferenssissa. Mikäli sopivia hakijoita ei ilmaannu, tämä summa liitetään pääomaan. Pääomaan liitetään myös tuoton jäännös, 1 577,09 markkaa.

E. A. Saarimaan rahaston lautakunta, johon ovat kuuluneet professori Pirkko Nuolijärvi dosentit Lea Laitinen ja Kaisu Juusela sekä maisteri Hanna Lappalainen, on kokouksessaan 23. helmikuuta päättänyt antaa 1 000 markan palkinnot seuraaville maistereille: Outi Duvallonille (o.s. Tiainen) hänen artikkelistaan »Referentin kuljettaminen diskurssissa» (Vir. 4/1998), Mia Haloselle hänen artikkelistaan »Vuorottelujäsennys ryhmäterapiassa» (Vir. 3/1999), Jarna Karhulle hänen artikkelistaan »Eläinaiheiset luonnonkasvien nimet kansankielessä» (Vir. 2/1998), Salla Kurhilalle hänen artikkelistaan »Does nativiness legitimize correcting» (Pragmatics in 1998. Selected papers from the 6th International Pragmatics Conference), Jaakko Leinolle hänen artikkelistaan »Mitä tarkoittaa se, että?» (Vir. 1/1999), Henna Makkonen-Craigille hänen artikkelistaan »Speech Quatations in Newspapers as a Form of Language Use» (SKY Journal of Linguistics 12) ja Annukka Vartevalle hänen artikkelistaan »Pronominit hän ja tämä tekstissä» (Vir. 2/1998). Tuottojen jäännös, 3 938, 92 markkaa, varataan jaettavaksi palkintoina vuonna 2002.

Hesteon koululaiskielirahaston lautakunta, johon ovat kuuluneet professori Pirkko Nuolijärvi, oikeusneuvosmies Pirkko Koskinen sekä maisterit Mari Siiroinen ja Hanna Lappalainen, on kokouksessaan 23. helmikuuta 2000 päättänyt liittää vuoden 1999 tuoton, 1 243,01 markkaa, pääomaan. Vuosien 1993&endash;1997 tuotoilla järjestettiin syyslukukaudella 1998 Helsingin II normaalikoulussa Helsinki-aiheinen nimistökilpailu. Kilpailun suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi maisteri Kaija Mallat yhdessä koulun äidinkielen opettajien kanssa. Kilpailun tavoitteena oli kerätä ennen muuta epävirallista, lähinnä nuorten käytössä olevaa nimistöä. Kilpailuun osallistui yhteensä 89 oppilasta, 37 seitsemäsluokkalaista ja 52 abiturienttia. Nimilippuja kertyi yhteensä 2 432. Hesteon koululaiskielirahaston lautakunta päätti kokouksessaan 20. toukokuuta 1999 Kaija Mallatin ehdotusten pohjalta palkita kaikkiaan 19 oppilasta erilaisilla raha- ja kirjapalkinnoilla. Palkintoihin käytettiin vuosien 1993&endash;1998 tuotoista 3 950 markkaa. Seura kiittää lämpimästi Kaija Mallatia hänen työpanoksestaan kilpailun toteuttamisessa.

Kuluneena vuonna seura on onnitellut Virittäjän pitkäaikaista toimitussihteeriä maisteri Reino Peltolaa, professori Eeva Kangasmaa-Minniä, tohtori Paavo Suihkosta, esimiestään professori Pirkko Nuolijärveä, Virittäjän entistä päätoimittajaa professori Tuomo Tuomea, lisensiaatti Helena Rautalaa, professori Mauno Koskea ja suomen ja sen sukukielten opiskelijoiden ainejärjestöä Siulaa.

Aikakauslehti Virittäjä ilmestyi vuonna 1999 neljänä vihkona, joissa oli yhteensä 688 sivua. Virittäjän päätoimittajana on ollut dosentti Lea Laitinen, toimitussihteerinä toukokuun loppuun saakka maisteri Annukka Varteva, kesäkuun alusta lähtien äitiysloman sijaisena maisteri Toni Suutari ja kirjallisuustoimittajana vuoden 1999 loppuun saakka dosentti Vesa Koivisto; vuoden 2000 alusta kirjallisuusosastoa ovat hoitaneet tohtori Markku Haakana ja maisteri Anne Mäntynen. Lisäksi toimitukseen ovat kuuluneet maisterit Sara Routarinne (äidinkielenopetus) ja Päivi Rainò (suomi toisena ja vieraana kielenä). Taloudenhoitajana on ollut toukokuun loppuun asti ylioppilas Kaisa Puhakka, kesäkuun alusta lähtien ylioppilas Sanna Putkonen apunaan ekonomi Kyösti Järvinen.

Virittäjän tuotot olivat vuonna 1999 yhteensä 256 061,45 markkaa ja kulut 265 853,43 markkaa. Valtionapu on ollut 100 000 markkaa, ja tilausmaksuja on kertynyt 144 077,15 markkaa. Lisäksi tilinpäätökseen on tuloutettu edellisiltä vuosilta kertynyt varaus 25 000,00 markkaa. Suurimmat kulut ovat aiheutuneet painatuksesta ja postituksesta (135 373,65 markkaa) sekä palkoista ja palkkioista (sosiaalikuluineen 109 490,60 markkaa). Seuran omat kulut olivat 15 706,99 markkaa ja tulot 13 709,99 markkaa. Kotikielen Seuran, sen alaisten rahastojen ja Virittäjän vuoden 1999 tilikauden tulos on 10 673,48 markkaa.

Helsingissä 14. maaliskuuta 2000

Hanna Lappalainen

Kotikielen Seuran sihteeri