Toimintakertomus 1998

KERTOMUS KOTIKIELEN SEURAN 123. TOIMINTAVUODESTA [1998]

Sadantenakahdentenakymmenentenäkolmantena toimintavuotenaan Kotikielen Seuralla on ollut neljä varsinaista kokousta sekä teemapäivä. Kokouksissa on käynyt keskimäärin 41 henkeä, ja niissä on pidetty seuraavat esitelmät:

14. maaliskuuta 1998, vuosikokouksessa, esimies prof. Pirkko Nuolijärvi aiheesta »Media ja kielentutkimus».

25. huhtikuuta Kielikylpy-teemapäivänä prof. Karita Mård: »Kielikylpytutkimuksen ensimmäinen vuosikymmen Suomessa», fil. maist. Marjo Savijärvi: »Lasten ja opettajan välinen vuorovaikutus kielikylpypäiväkodissa» ja fil. maist. Hillevi Österman: »Mikä kieli &emdash; vilket språk? Kielikylpyopettajan näkemyksiä». Lisäksi fil. lis. Liisa Raevaara ja dipl.ins. Annukka Lehtonen kertoivat helsinkiläisten kielikylpylasten vanhempien näkemyksiä.

8. lokakuuta fil. maist. Minna Harmanen: »Sääennusteiden sanaston ymmärrettävyys».

19. marraskuuta dos. Marja-Leena Sorjonen: »Vastaanottajana keskustelussa: partikkelit nii(n) ja joo».

4. helmikuuta 1999 fil. tri Hannele Forsberg: »Mikä lienee potentiaali».

Lisäksi Seura on osallistunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisjuhlanäyttelyyn »Hyvässä Seurassa». Kotikielen Seuran näyttelyosaston valmistivat maisterit Hanna Lappalainen ja Mari Siiroinen.

Seuran esimiehenä on toiminut professori Pirkko Nuolijärvi, ensimmäisenä varaesimiehenä dosentti Lea Laitinen, toisena varaesimiehenä tohtori Kaisu Juusela, sihteerinä maisteri Hanna Lappalainen, varasihteerinä kandidaatti Toni Suutari, rahastonhoitajana maisteri Mari Siiroinen, muina johtokunnan jäseninä tohtori Vesa Koivisto, maisteri Kaisa Lange ja lisensiaatti Yrjö Lauranto, tilintarkastajina maisteri Anne Mäntynen ja merkonomi Karri Haaparinne sekä varatilintarkastajina osastosihteeri Arja Lehtonen ja oik. kand. Aarne Pulliainen. Seuran johtokunta on kokoontunut toimintavuotena viisi kertaa.

Seurassa oli 722 jäsenmaksunsa maksanutta vuosijäsentä ja yksi kunniajäsen.

Sanakirjasäätiön valtuuskunnassa seuraa on edustanut professori Pirkko Nuolijärvi varamiehenään lisensiaatti Yrjö Lauranto.

August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen lautakunta, johon ovat kuuluneet Suomalais-Ugrilaisen Seuran edustajina professorit Seppo Suhonen ja Ulla-Maija Kulonen ja dosentti Johanna Laakso sekä Kotikielen Seuran edustajina professori Pirkko Nuolijärvi ja dosentti Lea Laitinen, on kokouksessaan 12. helmikuuta 1999 päättänyt antaa 10 000 markan palkinnon fil. tri Anneli Kauppiselle hänen väitöskirjastaan »Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto. Tutkimus kielen omaksumisesta ja suomen konditionaalista» sekä 7 000 markan palkinnot fil. tri Hannele Forsbergille hänen väitöskirjastaan »Suomen murteiden potentiaali: muoto ja merkitys» ja fil. tri Eino Koposelle hänen väitöskirjastaan »Eteläviron murteen sanaston alkuperä. Itämerensuomalaista etymologiaa». Lisäksi varataan 1 000 markkaa jaettavaksi palkintoina ensi vuonna.

Lauri Kettusen rahaston lautakunta, johon ovat kuuluneet professorit Seppo Suhonen ja Pirkko Nuolijärvi sekä maisteri Hanna Lappalainen, on kokouksessaan 12. helmikuuta 1999 päättänyt liittää vuoden 1998 tuoton pääomaan.

Hesteon koululaiskielirahaston lautakunta, johon ovat kuuluneet professori Pirkko Nuolijärvi, oikeusneuvosmies Pirkko Koskinen sekä maisterit Mari Siiroinen ja Hanna Lappalainen, on kokouksessaan 12. helmikuuta 1999 päättänyt liittää vuoden 1998 tuoton, 609,47 markkaa, pääomaan. Vuosien 1993&endash;1997 tuotoilla on järjestetty syyslukukaudella 1998 Helsingin II normaalikoulussa Helsinki-aiheinen nimistökilpailu. Kilpailun suunnittelusta ja toteutuksesta on huolehtinut maisteri Kaija Mallat yhdessä koulun äidinkielen opettajien kanssa. Kilpailun tulokset julkistetaan loppukeväällä 1999.

Kuluneena vuonna seura on onnitellut professori Maria Vilkunaa, professori Jorma Toivaista, professori Seppo Suhosta, professori Aila Mielikäistä, professori Rune Ingoa ja opetusneuvos Irma Lonkaa. Seura on esittänyt surunvalittelunsa entisen esimiehensä ja Virittäjän päätoimittajan, professori Terho Itkosen sekä professori Jorma Vuoriniemen omaisille.

Aikakauslehti Virittäjä ilmestyi vuonna 1998 neljänä vihkona, joissa oli yhteensä 680 sivua. Virittäjän päätoimittajana on ollut dosentti Lea Laitinen, toimitussihteerinä maisteri Annukka Varteva ja kirjallisuustoimittajana tohtori Vesa Koivisto. Lisäksi toimitukseen ovat kuuluneet maisterit Maarit Nopsanen (äidinkielenopetus) ja Päivi Rainò (suomi toisena ja vieraana kielenä). Taloudenhoitajana on ollut elokuun loppuun asti maisteri Minna Harmanen ja syyskuun alusta lähtien ylioppilas Kaisa Puhakka apunaan ekonomi Kyösti Järvinen.

Virittäjän tuotot olivat vuonna 1998 yhteensä 251 867,50 markkaa ja kulut 255 893,75 markkaa. Valtionapu on ollut 100 000 markkaa, ja tilausmaksuja on kertynyt 149 801,80 markkaa. Lisäksi tilinpäätökseen on tuloutettu edellisiltä vuosilta kertynyt varaus 16 994,17 mk. Suurimmat kulut ovat aiheutuneet painatuksesta (120 236,76 markkaa) sekä palkoista ja palkkioista (sosiaalikuluineen 113 970,00 markkaa). Seuran omat kulut olivat 11 643,64 markkaa ja tulot 13 940,00 markkaa. Kotikielen Seuran ja Virittäjän vuoden 1998 tilikauden tulos on 12 178,04 markkaa.

Helsingissä 14. maaliskuuta 1999

HANNA LAPPALAINEN

Kotikielen Seuran sihteeri