VUOSIKERTOMUS 2020

KERTOMUS KOTIKIELEN SEURAN 145. TOIMINTAVUODESTA

Seura on perustettu vuonna 1876. Sen tehtävänä on edistää suomen kielen tutkimusta, tuntemusta ja käyttöä. Tällä hetkellä keskeisimpiä toimintamuotoja ovat aikakauslehti Virittäjän julkaiseminen sekä kokousten ja symposiumien järjestäminen. Lisäksi Seura myöntää vuosittain rahastoistaan apurahoja ja palkintoja.

Sadantenaneljäntenäkymmenentenäviidentenä toimintavuotenaan Kotikielen Seura on kokoontunut kolme kertaa. Kokouksissa on käynyt keskimäärin 57 henkeä. Vuosikokouksessa 17. syyskuuta 2020 esimies Mari Siiroinen esitelmöi otsikolla Murteiden sanastosta blogitekstien retoriikkaan. Helsingin yliopistossa valmistuneiden suomen kielen gradujen kehityslinjoja 1880–2019.

Marraskuun 5. päivänä 2020 pidettiin teemapäivä aiheesta Ihmisen ja luonnon kohtaaminen kielessä ja kirjallisuudessa. Professori emerita Lea Laitinen esitelmöi otsikolla Ne ja he – mitä monikot merkitsevät?, dosentti Ilona Herlin otsikolla Puhetta pedoista ennen ja nyt,  dosentti Karoliina Lummaa otsikolla Ihmisten ja puiden suhteet kirjallisuudessa ja kentällä, maisteri Reeta Holopainen otsikolla Luonnon merkityksiä Kivikk’ahon runoudessa ja dosentti Vesa Haapala otsikolla Kirjoitettu luonto – luonto kirjallisuudessa ja kirjallisuudentutkimuksessa.

Tammikuun 21. päivänä 2021 pidettiin jäsenkokous, jossa käsiteltiin johtokunnan tekemää sääntömuutosehdotusta. Ehdotus hyväksyttiin pienin muutoksin.

Seuran esimiehenä on toiminut tohtori Mari Siiroinen, ensimmäisenä varaesimiehenä professori Anne Mäntynen, toisena varaesimiehenä professori Jaakko Leino, sihteerinä maisteri Henri Satokangas, varasihteerinä maisteri Elina Vitikka, rahastonhoitajana dosentti Yrjö Lauranto sekä muina johtokunnan jäseninä tohtori Pilvi Heinonen, maisteri Katriina Rapatti ja maisteri Toni Suutari.

Toiminnantarkastajina ovat olleet tohtori Annakaisa Pohjola ja maisteri Nico Wendelin sekä varatoiminnantarkastajina dosentti Ritva Pallaskallio ja professori Jyrki Kalliokoski. Kirjanpidosta on vastannut Aallon tilitoimisto.

Seuran johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 12. maaliskuuta 2020, 18. maaliskuuta 2020, 17. huhtikuuta 2020, 23. huhtikuuta 2020, 1. kesäkuuta 2020, 25. elokuuta 2020, 5. lokakuuta 2020, 15. lokakuuta 2020, 2. marraskuuta 2020, 26. marraskuuta 2020, 1. joulukuuta 2020, 14. joulukuuta 2020, 5. tammikuuta 2021, 13. tammikuuta 2021, 10.–15. helmikuuta 2021 ja 5. maaliskuuta 2021 eli yhteensä 16 kertaa. Seurassa oli vuoden 2020 lopussa kuusi kunniajäsentä ja 534 jäsenmaksunsa maksanutta vuosijäsentä. Painetun Virittäjä-lehden jäsentilaajia oli 399 (täysjäseniä 169 ja opiskelijajäseniä 230) ja verkkolehden tilaajia 61 (täysjäseniä 33 ja opiskelijajäseniä 28). Virittäjää tilaamattomia jäseniä oli 74 (täysjäseniä 58 ja opiskelijajäseniä 16). Jäsenmaksuina olivat 10 euroa täysjäseneltä ja 5 euroa opiskelijajäseneltä. Seuraa on edustanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksessa sekä Suomen tiedekustantajien liiton vuosikokouksessa Mari Siiroinen.

Kokouksessaan 17. huhtikuuta 2020 Sanakirjasäätiön rahaston lautakunta on päättänyt myöntää 2000 euron apuraha suomen kielen opiskelijoiden murteenkeruumatkaan, 1000 euron apuraha Lotta Aarikalle Lauri Kettusen Suomen murteet -sarjan kriittisen analyysin kirjoitustyöhön ja 400 euron apuraha Svetlana Edygarovalle Syktyvkariin suuntautuvaa kenttätyömatkaa varten.

Kokouksessaan 16. helmikuuta 2021 E. A. Saarimaan rahaston lautakunta, jonka muodostavat Kotikielen Seuran johtokunnan jäsenet, on päättänyt myöntää vuoden 2020 jaettavissa olevasta tuotosta ja viime vuonna tehdystä varauksesta, jotka ovat yhteensä 5 120,15 euroa, seitsemän palkintoa: Katalin Dabóczylle 400 euroa artikkelista Monikielisten vanhempien kielivalintoja perheessä (teoksessa Kaarina Hippi, Hanna Lappalainen & Pirkko Nuolijärvi (toim.) Suomalaisten kielellistä elämää. Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa. Helsinki: SKS), Ilona Lindhille 400 euroa artikkelista Kirjallinen matkakertomus kokemusten ja tietojen välittäjänä (teoksessa Mikko Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.) Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa. Helsinki: Gaudeamus), Eveliina Mäntylälle 400 euroa artikkelista Uskallakin kommentoida tähän. VIMPkin-alkuinen uhkauskonstruktio (Virittäjä 124), Krista Teeri-Niknammoghadamille 400 euroa artikkelista Miksi joulun edellä muttei perjantain edellä? Suomen EDELLÄ-adpositioilla kuvatut suhteet ajan spatiaalisissa metaforissa (Sananjalka 62), Mikael Varjolle 400 euroa artikkelista When personal is interpersonal. Organizing interaction with deictically open personal constructions in Finnish everyday conversation (Journal of Pragmatics 168), Ella Airaksiselle 150 euroa artikkelista Kohti kohteliasta selkokieltä (Kielikello 4/2020) ja Anja Keräselle 150 euroa artikkelista Päättymätön prosessi: prosessidraama kirjoittamisen opetuksessa (teoksessa Sirkku Latomaa & Yrjö Lauranto (toim.) Päättymätön projekti III. Kirjoitettua vuorovaikutusta eri S2-foorumeilla. Kakkoskieli 9). Loput tuotosta varattiin myöhempää käyttöä varten.

Kokouksessaan 9. maaliskuuta 2021 August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen yhteinen lautakunta, johon ovat kuuluneet Suomalais-Ugrilaisen Seuran edustajina professori Ulla-Maija Forsberg, professori Sirkka Saarinen ja asemansa puolesta Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimies professori Riho Grünthal sekä Kotikielen Seuran edustajina esimies Mari Siiroinen ja professori Anne Mäntynen, on päättänyt myöntää August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen käytettävissä olevasta vuoden 2020 tuotosta seuraavat palkinnot: Niklas Metsärannalle Helsingin yliopistosta 2500 euroa väitöskirjasta Periytyminen ja lainautuminen – Marin ja permiläisten kielten sanastontutkimusta, Chingduang Yurayongille Helsingin yliopistosta 2500 euroa väitöskirjasta Postposed Demonstratives in Finnic and North Russian Dialects, Hilkka Paldaniukselle Jyväskylän yliopistosta 2500 euroa väitöskirjasta Kuka aloitti kylmän sodan? Lukion historian aineistopohjaisen esseen tekstilaji tiedonalan tekstitaitojen näkökulmasta, Karita Suomalaiselle Turun yliopistosta 2500 euroa väitöskirjasta Kuka sinä on? Tutkimus yksikön 2. persoonan käytöstä ja käytön variaatiosta suomenkielisissä arkikeskusteluissa ja Minerva Pihalle Turun yliopistosta 2000 euroa väitöskirjasta Eteläsaamelaiset rautakautisessa Pohjolassa. Kielitieteellis-arkeologinen näkökulma.

Kokouksessaan 9. helmikuuta 2021 Lauri Kettusen rahaston lautakunta, johon ovat kuuluneet esimies Mari Siiroinen, professori Riho Grünthal ja maisteri Henri Satokangas, on päättänyt myöntää vuoden 2020 jaettavissa olevasta tuotosta ja edellisvuoden varauksesta, jotka ovat yhteensä 4990,38 euroa, Darja Belikovalle, Petteri Aarnokselle, Jenni Kavénille ja Saarni Laitiselle 250 euroa kullekin palkinnoksi ansiokkaista pro gradu -tutkielmista sekä julistaa 3900 euroa haettavaksi apurahoina väitöskirjatutkimukseen. Loput tuotosta, 90,38 euroa, varattiin myöhempää käyttöä varten.

Kokouksessaan 8. maaliskuuta 2021 Lauri Kettusen rahaston lautakunta, johon ovat kuuluneet esimies Mari Siiroinen, professori Riho Grünthal ja maisteri Henri Satokangas, on päättänyt myöntää vuoden 2020 haettavana olleesta 3900 eurosta väitöskirjatutkimukseen Aleksi Palokankaalle 3900 euroa.

Kokouksessaan 9. helmikuuta 2021 Hesteon koululaiskielirahaston lautakunta, johon ovat kuuluneet esimies Mari Siiroinen, Hesteon hallituksen jäsen Leena Paatero, dosentti Yrjö Lauranto ja maisteri Henri Satokangas, on päättänyt, että Hesteon koululaiskielirahaston vuoden 2020 tuotosta ja edellisvuosien varauksesta koostuva 447,75 euroa varataan myöhempää käyttöä varten. 

Kuluneena toimintavuonna Seura on perinteiseen tapaan onnitellut ansioituneita jäseniään heidän merkkipäivinään sekä ottanut osaa poismenneiden jäsenten omaisten suruun.

Aikakauslehti Virittäjä ilmestyi vuonna 2020 neljänä vihkona, joissa oli yhteensä 624 sivua. Vuoden 2020 lopussa tilaajia oli 534. Päätoimittajana on toiminut dosentti Hanna Lappalainen. Toimitussihteerinä on työskennellyt maisteri Markus Lakaniemi. Kirjallisuusosastosta on vastannut tohtori Mikko T. Virtanen. Varapäätoimittajana ja verkkotoimittajana on toiminut tohtori Johanna Komppa. Virittäjän taloutta ja tilauksia on hoitanut maisteri Helena Nurmikari.

Aikakauslehti Virittäjän toimitusneuvosto on kokoontunut 26. helmikuuta 2021. Toimitusneuvoston puheenjohtajana on toiminut Seuran esimies, tohtori Mari Siiroinen. Muina jäseninä ovat toimineet dosentti Maria Ahlholm, dosentti Markku Haakana, professori Helena Halmari, tohtori Suvi Honkanen, tohtori Vesa Jarva, professori Scott Jarvis, professori Lauri Karttunen, professori Leelo Keevallik, apulaisprofessori Leena Kolehmainen, dosentti Tommi Kurki, tohtori Niina Lilja, dosentti Liina Lindström, professori Leena Niiranen, dosentti Krista Ojutkangas, dosentti Toini Rahtu, professori Jari Sivonen, dosentti Paula Sjöblom, professori Mirja Tarnanen, professori Stefan Werner ja  professori Jussi Ylikoski.

Seuran oma pääoma tilinpäätöksessä on 228 226,06 euroa. Seuran pitkäaikaisten sijoitusten arvoksi on vuoden 2020 tilinpäätökseen merkitty 184 084,12 euroa. Pitkäaikaiset sijoitukset jakautuvat Seuralle ja rahastoille seuraavasti: Kotikielen Seura 3,9 %, Sanakirjasäätiö 36,1 %, Lauri Kettusen rahasto 31,8 %, E. A. Saarimaan rahasto 31,6 % ja Hesteon koululaiskielirahasto 1,6 %. Seuran ja Virittäjän pankkitalletusten kokonaismäärä on ollut tilikauden päättyessä 75 017,87 euroa, joista Virittäjän osuus on ollut 45 583,86 euroa. Vuoden 2020 taseessa vastaavaa ja vastattavaa on kumpaakin 264 929,44 euroa.

Virittäjän tuotot olivat vuonna 2020 ilman avustuksia yhteensä 27 688,30 euroa. Nämä tuotot ovat kertyneet tilausmaksuista (27 476,00 euroa) ja korkotuotoista (212,30 euroa). Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan myöntämä julkaisuavustus oli 21 000,00 euroa. Näiden lisäksi oli muita tuottoja 7 515,27 euroa. Yhteensä Virittäjän tuotot olivat 56 203,57 euroa. Menoja kertyi 44 603,28 euroa. Suurimmat kulut aiheutuivat painatuksesta ja postituksesta (11 160,70 euroa) sekä henkilöstökuluista (27 165,97 euroa). Virittäjän tulos vuodelta 2020 osoittaa 11 598,35 euroa ylijäämää.

Seuran tuotot koostuivat pääosin jäsenmaksuista, jotka olivat 4 355,00 euroa. Seuran varsinaisen toiminnan kulut olivat 2 948,45 euroa, ja ne koostuivat pääosin taloushallinnon palveluista (1 088,02 euroa), jäsenkokousten järjestämisestä, rahaliikenteen kuluista sekä jäsen- ja viranomaismaksuista. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli 16 573,52 euroa, ja rahastoihin tuotoista siirrettiin 15 930,31 euroa. Seuran tulos vuodelta 2020 on 2 056,36 euroa ylijäämäinen.

Kotikielen Seuran ja Virittäjän vuoden 2020 yhteinen tilinpäätös osoittaa tuottoja 77 174,09 euroa, kuluja 47 589,07 euroa ja rahastoille siirrettiin 15 930,31 euroa. Ylijäämäksi muodostuu 13 654,71 euroa.

Helsingissä 11.3.2021
Henri Satokangas               
Kotikielen Seuran sihteeri