KKS:n ja Virittäjän yhteiselle aloitussivulle

KKS:n esittelyKKS:n kokouksetKKS:n säännötKKS:n väkiKKS:n arkistotVirittäjän esittelyVirittäjän verkkolehtiVirittäjän hakemistotVirittäjän toimitusVirittäjän toimitusneuvostoVirittäjän ohjeetVirittäjän tilauksetIn English

 

Päivitetty 1.1.2002  –  Palautteet

Virittäjä-lehti  >  Hakemistot  >  Aakkoselliset sisällysluettelot: S

S., N. Uutissana-ehdotuksista sananen 1912: 55
Saalasti, Fiilip - Tunkelo, E. A. Ruotsivoittoisia lauseita 1900: 14
-"- Yhdyssanat 1899: 112
Saanilahti, Marja Uusi näkökulma suomen paikallissijoihin (Pentti Leino, Marja-Liisa Helasvuo, Petri Lauerma, Urpo Nikanne ja Tiina Onikki Suomen kielen paikallissijat konseptuaalisessa semantiikassa) 1991: 73
Saanilahti, Marja - Nahkola, Kari Pragmatiikkaa etsimässä 1989: 546
-"- Lekseemin esiintymistaajuuden vaikutus kielenmuutoksen leksikaaliseen diffuusioon (Summary: On the effect of lexeme frequency on the lexical diffusion of a language change) 1990: 196
-"- Koululaisslangin semanttisia ja sosiolingvistisiä piirteitä (Summary: Semantic and sociolinguistic features of school slang) 1991: 123
Saarelma-Maunumaa, Minna Sukunimitietoutta suomalaisille (Eeva Maria Närhi Suomalaista sukunimikäytäntöä) 1997: 332
Saarelma-Maunumaa, Minna & Ainiala, Terhi: Nimistöntutkimuksen monimuotoisuus näyttäytyi Aberdeenissa 1997: 90
Saarenheimo, S. M. Vähäisen E. F. Jahnssonin romaanista "Hatanpään Heikki ja hänen morsiamensa" 1911: 121
Saarentaus, Mirja Kertomus Siulan kymmenennestä toimintavuodesta (10. 10. 58 - 7. 10. 59) 1960: 36
Saareste, Andrus Itämerensuomalaisten kielten professorinviran täyttäminen Helsingin yliopistossa v. 1929. Asiantuntijan-lausunto 1930: 48
-"- Eräitä piirteitä Viron kielikartastosta (Résumé: Sur l'Atlas des parlers estoniens) 1938: 159
-"- Viron murreainesten keruun päätökseen saattaminen ja kokoelmien julkaisemiskysymys (Résumé: L'achèvement du rassemblement des matériaux dialectaux en Estonie et la publication des collections) 1939: 347
-"- "Eesti Murdeatlaksen" johdosta 1939: 432
-"- Merkitys- ja muotoluokkautumat viron marjannimissä (Résumé: La catégorie sémantique et la catégorie formelle dans le noms de baies en Estonien) 1947: 241
-"- Pari näyteartikkelia viron käsitepiirisanakirjasta (Résumé: Quelques spécimens des articles d'un futur dictionnaire idéologique de la langue estonienne) 1947: 361
-"- Atribuudi asendist eesti keeles (Résumé: De la place de l'épithète et du complément déterminatif en estonien) 1948: 86
-"- Kalev, Kaleva sõna algupärast (Résumé: De l'étymologie du mot kalev(a)) 1950: 89
-"- Pohja-Eesti ja Lõuna-Eesti murde vahepiir (Résumé: La limite dialectale entre l'estonien du nord et l'estonien du sud) 1952: 292
-"- Viron kielen tutkimuksen työmaalta 1953: 305
-"- Tuntematon vironkielinen 1500-luvun teksti 1954: 53
-"- Kielenmuutosten leviämisen ja leviämisrajojen luonteesta Virossa (Résumé: Sur le caractère de la propagation des changements dans les parlers estoniens) 1955: 18
-"- Christoph Blume keelest (Résumé: La langue de Ch. Blume) 1956: 275
-"- Eesti sõduri määrustik ja vandetekst a. 1697 (Résumé: Un règlement disciplinaire et un formulaire de serment militaire en langue estonienne de l'année 1697) 1958: 175
-"- Subjekti ja predikaadi vastastikusest asenemisest eesti keeles laiendi järgi (Résumé: Sur l'ordre du sujet et du prédicat dans la proposition commençant par un complément (ou une phrase) dans les dialectes estoniens) 1960: 293
Saareste, Andrus - Biezais, Haralds Tuntematon vironkielinen 1500-luvun teksti (Zusammenfassung: Ein bisher unbekannter estnischer Text aus dem 16. Jahrhundert) 1954: 47
[Saari] Pinomaa, Mirja Ruotsin kielen tutkimusta (Svenskans beskrivning 7) 1974: 103
Saari, Mirja Nordic Association of Linguists 1977: 427
Saari, Mirja - Hakulinen, Auli Temporaalisesta adverbista diskurssipartikkeliksi (Summary: From temporal adverb to discourse particle) 1995: 481
Saarikivi, Janne Kontaktilähtöinen kielenmuutos, substraatti ja substraattinimistö (Summary: Contact-induced linguistic change, linguistic substrate and substrate place names) 2000: 415
-"- Fennougristiikka: lingvistiikkaa vai filologiaa? 2001: 267
-"- Uusi pääsykoekirja fennougristiikkaan (Johanna Laakso: Karhunkieli: pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen, 1999) 2001: 524
Saarikoski, Helena Tutkimus kertomusperinteestä (Studies in oral narrative. Toim. Anna-Leena Siikala) 1991: 339
Saarimaa, Alli Oikeinkirjoituksen opetuksesta 1932: 155
-"- Eräitä kokeiluja ainekirjoituksen opetuksen alalta 1935: 282
Saarimaa, E. A. Kansan murre- ja kielihavaintoja 1909: 46
-"- Mynämäkeläisiä murresanoja 1909: 59
-"- Törkeästi rääkätään suomen kieltä 1909: 70
-"- Valfrid Vasenius Sopusointua etsimässä [kielenarvostelu] 1909: 90
-"- Johannes Linnankoski Pakolaiset [kielenarvostelu] 1909: 160
-"- Kielivirhepoiminnoita 1909: 162
-"- Uusia sanamuodostuksia 1909: 162
-"- Kuvakieltä 1909: 163
-"- August Strindberg Punainen huone. Suomennos [kielenarvostelu] 1909: 180
-"- Eräs väärä monikon osantomuoto 1910: 38
-"- Andreas Bureuksen lausunto suomen kielestä 1910: 49
-"- Kansan murrehavaintoja 1910: 113
-"- Ahlqvistin ja Lönnrotin kirjeenvaihtoa suomen ja viron kirjakielten yhdistämisestä 1910: 131
-"- Uusi Testamentti: Kirjeet III. Suomalaisen raamatunkäännöskomitean tekemä suomennos [kielenarvostelu] 1910: 146
-"- Franz Grillparzer Sappho. Suom. V. A. Koskenniemi [kielenarvostelu] 1911: 65
-"- Kansanjohdannaisia 1911: 69
-"- Daniel Juslenius kielentutkijana 1911: 71, 103
-"- Johannes Öhquist Saksankielen harjoituskirja. Suom. V. R. [kielenarvostelu] 1911: 98
-"- Kertomus Kotikielen seuran toiminnasta v. 1911 - 12 1912: 54
-"- Uutissanapoimintoja 1912: 56, 78
-"- August Ahlqvist oikeakielisyysmiehenä 1912: 61, 79
-"- Keskustelua suomen kieliopeista 1912: 74
-"- Nyrppä 1912: 98
-"- 60 ylioppilastutkintoainetta. Toim. J. T. Suomalainen 1913: 104
-"- Liiviläisten mytologisia uskomuksia 1914: 90
-"- Sananselityksiä Aleksis Kiven teoksiin 1916: 69
-"- Lauri Kettunen Viron ja suomen eroavaisuudet 1916: 153
-"- Edellisen [J. V. Lehtonen Pieniä lisiä Kiven teosten sananselityksiin] johdosta 1917: 35
-"- Kansanrunouden asema suomenkielisten oppikoulujen äidinkielen opetuksessa 1921: 1
-"- Gunnar Castrén Juhani Aho. I, II. Suom. Joel Lehtonen. 1923: 75
-"- Väinö Valorinta Ainekirjoitus aiemmalla kouluiällä [kielenarvostelu] 1925: 159
-"- Ainekirjoituksen opetuksen arvostelua ja suuntaviivoja 1926: 38
-"- Muutamia huomioita kirjallisuusviikon ainekirjoituskilpailusta 1927: 83
-"- Kirjallisuuden lukemisen valinnasta 1927: 250
-"- (julk.) Nykyaikaiset äidinkielen opetusohjeet. (Preussin opetusministeriön v. 1925 julkaisemiin "Richtlinien für die Lehrpläne der höheren Schulen Preussens" nimisiin ohjeisiin otetut äidinkielen opetuksen yleiset suuntaviivat) 1928: 8
-"- Sanomalehtien suomea 1928: 144
-"- Äidinkielenopettajien valmistuksesta 1928: 333
-"- Tyyliseikat äidinkielenopetuksessa. I 1929: 1
-"- Lauri Kettunen Eestin kielen oppikirja oppikouluja ja seminaareja varten 1929: 69
-"- Tyyliseikat äidinkielenopetuksessa. II 1929: 87
-"- Suomalaisen Tiedeakatemian Esitelmät ja pöytäkirjat 1927 [kielenarvostelu] 1929: 176
-"- Itävallan oppikoulujen äidinkielenopetussuunnitelma 1929: 234
-"- Uudissanastoa 1929: 273
-"- Elämysaineita vaiko mielikuvitusaineita? 1929: 341
-"- Missä järjestyksessä Vänrikki Stoolin tarinoita on luetettava? 1929: 343
-"- Saksan oikeakielisyysharrastuksista 1929: 350
-"- Äidinkielenopetus-kysymysten käsittelyä Saksassa 1930: 27, 233
-"- (julk.) J. W. Murmanin mielipiteitä äidinkielenopetuksesta 1930: 33
-"- Viron oppikoulujen äidinkielenopetussuunnitelma 1930: 357
-"- Edellisen [Lauri Kettusen "Virittäjän Toimitukselle"-nimisen polemiikin] johdosta 1930: 462
-"- Huonoa tyyliä 1931: 118
-"- Edellisen johdosta [aiheena Lauri Kettusen arvostelu E. A. Saarimaan teoksesta Huonoa ja hyvää suomea] 1931: 132
-"- Suomennosten kielikukkasia 1931: 272
-"- Edellisen [Lauri Kettusen kirjoituksen] johdosta 1931: 277
-"- Äidinkielen opetuksen metodia käsittelevää kirjallisuutta 1931: 339
-"- Kielentarkastajan huomioita 1931: 404
-"- Tyyliseikat lukemisen yhteydessä keskikoulussa 1931: 409
-"- Viron äidinkielen opettajien IV kokous 1932: 92
-"- Kielitieteen nykyinen asema 1932: 326
-"- Ruotsin oppikoulujen uudet äidinkielen opetusohjeet 1933: 123
-"- Ruotsin äidinkielenopettajain yhdistys 1933: 128
-"- N. P. Virtanen Teuvo Pakkala 1933: 428
-"- Othmar Meisinger Vergleichende Wortkunde 1933: 432
-"- Silmäys skandinaavisen filologian työmaille 1933: 485
-"- Huomioita sanomalehtien kielestä 1933: 488
-"- Käännöskieltä 1934: 88
-"- Huono Kalevalan opetusmenetelmä 1934: 266
-"- Ruotsin kielen vaikutus Aleksis Kiven kielenkäyttöön 1934: 281
-"- B. F. Godenhjelm Kiven teosten korjaajana 1934: 299
-"- Käännöskieltä 1934: 476
-"- Uusi kielitiede 1934: 480
-"- "tärffwa höffwe mees" 1934: 481
-"- Uudistuspyrkimyksiä Ruotsin äidinkielenopetuksessa 1934: 483
-"- Kaarle Krohnin jälkimaine ulkomailla 1934: 485
-"- Fredrik Vetterlund Naturlyrism i finsk prosadikt 1935: 186
-"- Huonoa suomea sanomalehdistä ynnä muualta 1935: 189
-"- V. A. Haila Suomenkielisten oppikoulujen kaunokirjallisuuden opetuksesta erityisesti silmälläpitäen kirjallisuuden valintaa 1935: 299
-"- Huonoa tyyliä 1935: 321
-"- Kaksikielisyys psykologisena ja pedagogisena probleemina 1935: 322
-"- Oikeakielisyyttä [reunamerkintöjä Eino Kailan "Persoonallisuus" teokseen] 1935: 421
-"- Edellisen [V. A. Hailan vastahuomautusten] johdosta 1935: 428
-"- J. Marouzeau Lexique de la terminologie linguistique 1935: 514
-"- Uudissanapoimintoja 1935: 516
-"- Kielipoimintoja aikakauslehdistä 1936: 496
-"- Hylättävää toisen infinitiivin instruktiivin käyttöä 1937: 123
-"- Muotimuukalaisuuksia 1937: 250
-"- Ylioppilaskoetehtävien kieliasusta 1937: 253
-"- Komitatiivi- ja instruktiivimuoti 1937: 370
-"- Kalevalaiset refleksiivi- 1. itsekohtaiset muodot 1938: 145
-"- Väärä osasubjekti 1938: 146
-"- Väärin rakennettuja lauseenvastikkeita 1938: 146
-"- Äidinkielen opetuksen kohentamisesta (Zusammenfassung: Über die Hebung des Finnischunterrichts) 1939: 201
-"- Käännössuomea 1939: 300
-"- Muukalaisvoittoisia adjektiiviattribuutteja 1939: 302
-"- Acta Linguistica, revue internationale de linguistique structurale [kirjallisuusarvostelu] 1939: 431
-"- Kielentarkastajan huomioita 1939: 438
-"- Huomioita Ison tietosanakirjan kielestä 1939: 522
-"- Erik Wellander Riktig svenska 1940: 105
-"- Huomioita Suomen Yleisradion kielenkäytöstä 1940: 108
-"- "Albert-kanava" 1940: 113
-"- Tautologiaa 1940: 115
-"- "Kutistunut munuainen" 1940: 116
-"- Aage Hansen Inledning til nydansk grammatik 1940: 259
-"- Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally [kirjallisuusarvostelu] 1940: 260
-"- Dokumente zur Interpunktion europäischer Sprachen [kirjallisuusarvostelu] 1940: 261
-"- "ilman että" 1940: 270
-"- Virheellisiä temporaalirakenteita 1940: 395
-"- Hylättävää III infinitiivin käyttöä 1940: 395
-"- Omistusliitteen väärää käyttöä 1940: 396
-"- Kaksimielisiä ilmauksia 1940: 397
-"- "etteikö" 1941: 143
-"- Epäsuomalaisia attribuutteja 1941: 261
-"- Ruotsalaista tyylintutkimusta 1941: 392
-"- Friedrich Kainz Psychologie der Sprache. I. Grundlagen der allgemeinen Sprachpsychologie 1941: 392
-"- Väärin rakennettuja virkkeitä 1941: 394
-"- Huomioita vierasperäisten sanojen kirjoittamisesta ja ääntämisestä 1941: 396
-"- Harvinaisen huonoa suomea 1941: 398
-"- Björn Collinder Introduktion i språkvetenskapen 1942: 100
-"- Erik Noreen Svensk språkvård 1942: 100
-"- Max Zollinger Sinn und Gebrauch der Interpunktion 1942: 101
-"- Käännössuomea 1942: 102, 333
-"- Josua Mjöberg Studier i språkets konst 1942: 330
-"- Objektinsukuisten määräysten muodosta 1942: 334
-"- Sekamuodostumia 1942: 334
-"- Bernhard Risberg Bockar i kanten 1943: 120
-"- Väärin rakennettuja lauseyhdistyksiä 1943: 121
-"- Kielen kauneusvirheitä 1943: 123
-"- Juhlajulkaisu suomalaisen kirjan merkkivuotena 1942. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja VI 1943: 228
-"- Erik Wellander Språkvård och kulturarv 1943: 231
-"- Hämmästyttäviä objektivirheitä 1943: 348
-"- Suomentajan kompastuksia 1943: 350
-"- Hyvää ja huonoa kuvakieltä 1944: 77
-"- Svetisismien sanakirjaa 1944: 79
-"- Pitäisikö tupakoinnin olla kiellettyä? 1944: 201
-"- Huomioita Suomen Tietotoimiston uutisten kieliasusta 1944: 305
-"- Carl Cederblad ja Eva Wennerström-Hartman Beväringssvenska 1945: 274
-"- Orientering i språkvetenskap. Julk. H. S. Nyberg 1945: 276
-"- Albert Wifstrand Tider och stilar 1945: 277
-"- Sivistymätöntä tyyliä 1945: 292
-"- Huomioita suomentajain kielestä 1945: 489
-"- Axel Lindqvist Mannen, kvinnan och språket 1946: 72
-"- Rudolf Frölén Fritzes förkortningslexikon 1946: 73
-"- Pilkun käytäntö 1946: 74
-"- Kun- ja kuin-konjunktioiden käyttö 1946: 78
-"- Valmius vai valmeus, kotiutua vai koteutua? 1946: 308
-"- Kielenhuoltoa ja kielentutkimusta (K. G. Ljunggren Språkvård och språkforskning) 1947: 218
-"- Sanajärjestyksestä ja painotuksesta 1947: 331
-"- Ainekirjoituksen opetusoppia (Ivar Thorén Barn och uppsatsskrivning) 1947: 398
-"- Komitatiivi lauseenjäsenenä 1947: 414
-"- Äidinkielen opetusoppia (Alf Hildinger Grundlinjer för modersmålsundervisningen) 1948: 292
-"- Ainekirjoituksen opettamisesta (Résumé: Sur l'enseignement de la composition) 1948: 345
-"- Potilaiden kieltä (G. V. Th. Borries Patientsprog) 1949: 160
-"- Pronominivirheistä 1949: 250
-"- Uusi tanskalainen kielenopas (Erik Rehling Skriftlig Form) 1949: 338
-"- Eräitä tyyliopin termejä 1950: 192
-"- Uusi saksalainen tyylioppi (Ludwig Reiners Deutsche Stilkunst) 1950: 349
-"- Edellisen [Osmo Ikolan kirjoituksen] johdosta 1951: 96
-"- Huomioita vierasperäisten sanojen ääntämisestä ja kirjoittamisesta 1951: 499
-"- Äidinkieli ja kielioppi (Robert Jahn Sprachlehre im Unterricht der Muttersprache) 1952: 217
-"- Lukemisoppia (Christian Winkler Lesen als Sprachunterricht) 1952: 342
-"- Sanan teho ja nimen lumo (Axel Lindqvist Ordets makt och namnets tjusning) 1952: 343
-"- Aleksis Kiven runomaailma (Lauri Viljanen Aleksis Kiven runomaailma) 1954: 72
-"- Radion suomea 1954: 202
-"- Uudenaikaisia kielioppeja (Felix Arends ja Robert Jahn Der deutsche Sprachspiegel. - Johann August Schmitt Deutsches Sprachbuch für höhere Schulen) 1954: 403
-"- Saksalaisen filologian ja äidinkielen opetuksen äänenkannattaja (Wirkendes Wort 1954/55) 1955: 291
-"- Rektioseikkojen tarkastelua 1957: 450
-"- Saksalainen tyylisanakirja (Duden Stilwörterbuch der deutschen Sprache) 1958: 374
-"- Vertaileva kuvakielen sanakirja (Yvonne P. de Dony Lexico del lenguaje figurado comparado, en cuatro idiomas, castellano, français, Deutsch, English) 1959: 222
-"- Rektioseikkojen tarkastelua 1961: 424
-"- Pronominivirheistä 1963: 286
-"- Toisto: huonoa ja hyvää tyyliä 1964: 91
-"- Kirjoittamisen alkuhankaluus 1964: 330
[Saarimaa, E. A.] E. A. Saarimaa [in memoriam] 1966: 129
-"- E. A. Saarimaan rahasto 1966: 401
Saarimaa, E. A. - Järvinen, J. Virosta-suomentajan kompastuksia 1932: 426
Saarimaa, E. A. - Kallio, O. A. Nordahl Rolfsen Maailman historia. Suom. Santeri Ivalo [kielenarvostelu] 1909: 135
Saarimaa, E. A. - Ojansuu, Heikki - Paulaharju, Samuli Kansa murrehavaintojen tekijänä 1908: 167
Saarinen, Esa Kieliopin testattavuus 1975: 389
Saarinen, Kaarina Punaparran sota (Zusammenfassung: Der Krieg des Rotbartes) 1966: 369
Saarinen, Kirsti Kääntäjäkoulutus ja suomen kielen asema 1974: 277, 406
Saarinen, Sirkka Sata vuotta Suomalais-ugrilaista Seuraa (Mikko Korhonen, Seppo Suhonen ja Pertti Virtaranta Sata vuotta Suomen sukua tutkimassa: 100-vuotias Suomalais-ugrilainen Seura. - K. F. Karjalainen Ostjakit: matkakirjeitä Siperiasta 1898 - 1902. - Symposium saeculare Societatis Fenno-Ugricae) 1984: 226
-"- Viroa venäläisille (Aino Valmet, Ellen Uuspõld ja Ellen Turu Utshebnik estonskogo jazyka - Eesti keele õpik) 1985: 100
-"- Uralilaista fonologiaa (Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen. Toim. Péter Hajdú ja László Honti) 1985: 222
-"- Volgalaiset ja permiläiset kielet [Kuudes kansainvälinen fennougristikongressi Syktyvkarissa] 1985: 512
-"- Raija Bartens 60-vuotias 1993: 654
-"- Sosiolingvistiikkaa ja kielipolitiikkaa Venäjältä (Jazyk v kontekste obshchestvennogo razvitija - Language in the context of social development; Problemy jazykovoj zhizni Rossijskoj Federacii i zarubezhnyh stran - Language problems of the Russian Federation and foreign states; Jazykovye problemy Rossijskoj Federacii i zakony o jazykah) 1998: 152
Saarisalo, Aapeli Heprean kielen elpymisestä 1935: 324
Saarni, Nestori Missä määrässä nykyiset kieliopit antavat johtoa murteen huomioonottamiseen? 1909: 145
Saarnivaara, Valva Uusia ainekirjoituksen tehostamispyrkimyksiä 1938: 363
Sadeniemi, Matti Objektin totaalisuudesta ja partiaalisuudesta 1929: 315
-"- Emme kirjoita enää kenrali, älkäämme siis myöskään sosialinen! 1937: 119
-"- Käännöskielessä 1937: 371
-"- Kielikompastuksia 1937: 373
-"- Saksalaisen oikeakielisyyslehden sisällyksestä 1937: 465
-"- Eräistä vierasmallisista adjektiiveista 1938: 254
-"- Tunne kielesi, niin ettet pelkää sitä käyttää! 1938: 513
-"- Yhtä ja toista v:n 1938 "Muttersprachesta" 1939: 290
-"- Hiukan rajankäyntiä eräs ja yksi sanojen välillä 1939: 295
-"- Myymäläadessiivi 1940: 270
-"- Nominatiivi - genetiivi? 1942: 197
-"- Huomioita kielteisistä ja myönteisistä ilmauksista (Résumé: Observations sur les expressions négatives et affirmatives) 1942: 285
-"- Post- ja prepositioista ja niiden rektiosta (Résumé: Sur les postpositions et les prépositions et sur leur régime) 1943: 40
-"-"Eräs tärkeimpiä kysymyksiä" 1943: 125
-"- Kääntäjät ja vieraiden kielten pronominit 1945: 290
-"- Marttyyreja vai marttyyrejä? 1946: 79
-"- Keskeinen - keskinen, puoleinen - puolinen 1946: 80
-"- -utu- ~ -ntu-loppuisista rinnakkaisverbeistä 1946: 187
-"- Eräs suomennos 1946: 313
-"- Graafinen vai graafillinen, krooninen vai kroonillinen? 1946: 491
-"- Vielä tästä 1948: 188
-"- Kielemme äänne- ja oikeinkirjoitusoppia (Aarni Penttilä Suomen kielen äänne- ja oikeinkirjoitusoppi) 1948: 289
-"- Otto Mannisen juhlakirja (Kalevalaseuran vuosikirja 27-28) 1948: 293
-"- Kalevalatietouden thesaurus (Aimo Turunen Kalevalan sanakirja) 1949: 149
-"- "Hyvää vapaata suomea" (Lauri Kettunen Hyvää vapaata suomea. - Suomen kielen ohjesanastoa) 1949: 340
-"- Totaalisesta ja partiaalisesta predikatiivista (Résumé: Observations sur l'attribut total et l'attribut partiel) 1950: 46
-"- Edellisen [Lauri Kettusen kirjoituksen] johdosta 1950: 356
-"- Partisiippien ajanmerkityksestä 1950: 358
-"- Numeruskysymyksiä 1950: 475
-"- Passiivin persoonasta 1951: 97
-"- Itse-pronominin genetiivin käytöstä 1951: 504
-"- Nykysuomen sanakirjan ilmestymisen johdosta (Zusammenfassung: Auf Veranlassung des Herauskommens des Wörterbuches Nykysuomen sanakirja) 1952: 1
-"- Onko tämä kielivirhe? 1952: 142
-"- Kulkevatko muuttolinnut määrättyjä teitä? 1952: 230
-"- Adessiivi ja inessiivi kulkuneuvoa merkitsevissä sanoissa 1952: 344
-"- Aikamääräysten sijamuoto 1952: 349
-"- Eräs - joku vai yksi? 1953: 141
-"- Hannes Tepon paarien ääressä 1953: 406
-"- Saksankielinen suomen kielen oppikirja (Robert Englund Finnische Sprachlehre) 1954: 336
-"- Lukusanoista yhdyssanan alkuosana 1954: 341
-"- Kielenhuollosta Skandinavian maissa (Résumé: Le "service de la langue" dans les pays scandinaves) 1954: 381
-"- Kaksi kertaa enemmän kuin 1954: 422
-"- Subjektin totaalisuudesta ja partiaalisuudesta (Résumé: Le sujet total et le sujet partitif) 1955: 10
-"- Yksityinen vai yksittäinenkö männyn siemen? 1955: 85
-"- Kielellisistä yhteiskuntaluokan tunnuksista (Alan S. C. Ross Linguistic Classindicators in Presentday English) 1955: 201
-"- "Pölysidottu tie" 1955: 299
-"- gn:n ja gm:n ääntyminen 1955: 397
-"- Uusi Kivimies (Yrjö Kivimies Synonyymisanasto. Uusi laitos) 1956: 175
-"- Pohjoismaiden kielilautakuntien neuvottelukokous 1957 1957: 422
-"- Tutkimus Ahlqvistin arvostelijantoiminnasta (Ilmari Kohtamäki Ankara puutarhuri) 1957: 440
-"- Sivu(i)ttain, viisto(i)ttain, vino(i)ttain 1957: 453
-"- Uusi lauseopintutkimus (Göran Karlsson Objektets kasus i nufinskt normalspråk i nekande eller därmed jämförbar sats) 1958: 111
-"- Tutkimus suomen partitiivista (Norman Denison The partitive in Finnish) 1958: 221
-"- Yli 300 alle 16-vuotiasta 1958: 232
-"- Edellisen [Göran Karlssonin vastineen] johdosta 1958: 304
-"- Saarennimien taivutuksesta 1958: 306
-"- Maratonvirke 1958: 310
-"- Ääntääkö järripeippo jäck, jäck? 1958: 379
-"- Runo ja aika (Résumé: La poésie au cours du temps) 1959: 23
-"- Klassisismi - klassismi 1959: 438
-"- Yksikkö - monikko 1959: 527
-"- Unkarin kielenhuoltokonferenssi 1960: 26
-"- 1800-luvun kulttuurihistoriaa (Ilmari Kohtamäki Pietari Hannikaisen "Kanava") 1960: 46
-"- Henkilö-sanan käytöstä 1962: 463
-"- Tavan adessiivista 1963: 198
-"- Englantia suomessa 1963: 410
-"- Sanapaino ja lausepaino 1965: 101
-"- Kielitoimiston suosituksia 1966: 251
-"- E. A. Saarimaa [in memoriam] 1966: 130
-"- Uusi lauseoppi (Paavo Siro Suomen kielen lauseoppi) 1966: 141
-"- Yhdysperäiset ulkomaan paikannimet 1967: 90
-"- Eräiden vieraiden sanojen kirjoitus- ja ääntöasusta 1967: 345
-"- Yhdysmerkki ja ajatusviiva eroon! 1967: 429
-"- Sosiaalinen vai sosiaali? 1968: 100
-"- Teitittelyn taustaa 1968: 224
-"- Kielitoimiston tiedonantoja 1968: 226
-"- Edellisen [Aarni Penttilän kirjoituksen] johdosta 1969: 99
-"- "Nobel-palkittu fyysikko" 1969: 209
-"- Tyyppi Etelä-Suomi, Keski-Eurooppa 1969: 326
-"- Kuka laukoi johtomaalin? 1969: 434
-"- Aarni Penttilä [in memoriam] 25. 8. 1971 1971: 309
-"- Kielitoimiston tiedonantoja 1971: 340
-"- Merkintäseikkoja: Päivämäärät ja Oppiarvojen lyhenteet 1972: 111
-"- Paula Vuorela 60-vuotias 1972: 173
-"- Kielitoimiston tiedonantoja 1973: 100
-"- Edellisen [R. Tuomikosken kirjoituksen] johdosta kielilautakuntaa varten kirjoitettu alustus 1973: 196
-"- Kielilautakunnan suositus 1973: 197
-"- Saada t. tulla tehtyä 1974: 105
-"- Kompastelevaa rinnastusta 1976: 292
Sahlman-Karlsson, Siiri Pohjois-Ruotsin suomalaisten kielellinen opintie 1987: 594
Sainio, Matti A. Lisiä hengellisten laulujemme bibliografiaan 1949: 217
-"- Huomioita kirkollisen kulttuurimme alalta (Résumé: Notes sur notre culture ecclésiastique) 1950: 322
Sajavaara, Kari - Lehtonen, Jaakko Suomen ja englannin kontrastiivinen tutkimusprojekti 1975: 302
-"- Anglismit nykysuomessa (Summary: Anglicisms in modern Finnish) 1981: 289
[Sajavaara] Ryynänen, Paula Kertomus Siulan 11. toimintavuodesta (7. 10. 1959 - 10. 10. 1960) 1961: 234
Sajavaara, Paula Uusi suomalais-virolainen sanakirja (Kalju Pihel ja Arno Pikamäe Soome-eesti sõnaraamat) 1966: 143
-"- "Oli mieltä muillen asti" (Karjalan laulajat. Toim. Pertti Virtaranta, Väinö Kaukonen, Matti Kuusi ja Leea Virtanen) 1969: 321
-"- Uusi virolainen oikeakielisyyssanakirja - kuusikymmentä vuotta virolaista kielenhuoltoa (Õigekeelsussõnaraamat. Toim. Rein Kull ja Erich Raiet) 1977: 438
-"- Uusia viron oppaita (Toivo Kuldsepp ja Tõnu Seilenthal Nykyviron lukemisto. - Toivo Kuldsepp ja Tõnu Seilenthal Mõnda Eestist) 1981: 264
-"- Oppikirjat ja kielenkäytön ohjaus 1981: 385
-"- Virolais-suomalainen kielitieteen sanasto (Mati Erelt & Tiiu Erelt Eesti&endash;soome keeleteaduse sõnastik) 1998: 159
Salenius, J. V. Pari sananselitystä A. Kiven teoksiin 1897: 102
Salmela, Alfred Suomen muha ja muhi (Zusammenfassung: Finn. muha und muhi) 1965: 289
-"- Vanhimmat lätinkieliset kirjoitukset (Karlis Dravins [*!*] Altlettische Schriften und Verfasser 1) 1966: 243
-"- Kirpeä (Zusammenfassung: Finn. kirpeä 'scharf, stark, bitter, herb') 1966: 378
Salmelin, Annikki Kirjasuomen saneen loppuäänteiden yleisyystilastoa 1959: 400
Salmenkallio, H. A. Gustav Frenssen Kolme Toverusta [suomennoksen kielenarvostelu] 1906: 124
Salmenlinna, Samuli Tiedustelua [puutarhasanastoa koskevaa] 1928: 381
Salminen, Tapani Samojedikielet [Seitsemäs kansainvälinen fennougristikongressi Debrecenissä 27. 8. - 2. 9. 1990] 1990: 470
-"- Uralilaisten kielten käsikirja vihdoin ilmestynyt (The Uralic languages: description, history and foreign influences. Toim. Denis Sinor) 1990: 493
-"- Autonominen kielitiede ja uhanalaisten kielten todellisuus 1997: 422
-"- Uusi suomenkielinen kokonaisesitys maailman kielistä (Jaakko Anhava  Maailman kielet ja kielikunnat) 2000: 149 [Laajempi versio arvostelusta Tapani Salmisen verkkosivuilla.]
Salminen, Taru, ks. Nordlund, Taru
Salminen, Väinö Matti Pennanen Luettelo Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunouskokoelmista 1904: 85
-"- Sanapoimintoja keski-Skandinaavian metsäsuomalaisten kirjeistä I 1905: 49
-"- Tietoja vuosina 1901 - 1904 kerätystä suomalaisesta kansanrunoudesta 1905: 66
-"- Kansanrunoutta keräilemässä Vermlannin suomalaismetsissä sekä Ruotsin ja Norjan Lapissa 1905: 105
-"- Skandinavian suomalaiset äidinkielestänsä 1906: 6
-"- Inkerissä ja Novgorodin Karjalassa kansanrunoutta tiedustelemassa 1906: 65
-"- Vatjalaisia Aasiaan 1907: 20
-"- Loitsuista. I. Synty, ikä ja leviäminen 1907: 21
-"- Taikuutta ja mytologisia tietoja kirkollisissa tarkastuspöytäkirjoissa. I 1915: 101
-"- [Jaakko Länkelän] Häätapain kuvaus Narvusin Kallivieren kylästä 1919: 17
-"- Taalain suomalainen tietäjä 1600-luvulla 1932: 33
-"- E. N. Setälä Sammon arvoitus 1933: 116
-"- Yhteissuomalainen lasten viihdytyslaulu 1934: 245
-"- Väittelyä [vastaus Hannes Tepon arvosteluun Väinö Salmisen teoksesta Suomalaisten muinaisrunojen historia I] 1935: 519
-"- Uno Harva Sammon ryöstö 1944: 42
-"- Elsa Haavio Inkerin virsi 1944: 48
-"- Martti Haavio Viimeiset runonlaulajat 1944: 56
-"- Vastaus [Uno Harvan polemiikkiin] 1944: 194
-"- Vieläkin Inkerin virrestä 1944: 302
-"- Osviittoja Suomen kansan vanhojen runojen käyttäjille (Résumé: Indications pour l'usage de l'uvre "Suomen kansan vanhat runot". De l'histoire et des erreurs de la publication) 1944: 428
-"- Väärin tulkittu runo (Résumé: Un erreur d'interprétation) 1945: 16
Salminen, Väinö - Koistinen, Olli Kertomuksia Kotikielen Seuran toiminnasta v. 1901 - 1905 1905: 68
Salmi-Tolonen, Tarja Episteeminen modaliteetti tieteellisissä teksteissä (Summary: Epistemic modality in academic texts) 1992: 380
Salo, Aukusti Nylppä 1912: 38
Salo, Irina Kielisosiologiaa - tavoitteita ja menetelmiä 1969: 293
-"- Kaksikielisyys ja puolikielisyys (Magdalena Jaakkola Kielten erikoistuminen ja sen seuraukset Ruotsin Tornionlaaksossa) 1970: 90
Salo, Merja Volgalaiset kielet [Seitsemäs kansainvälinen fennougristikongressi Debrecenissä 27. 8. - 2. 9. 1990] 1990: 466
-"- Helsinki - Saransk - Timjashevo: retki Volgan-takaisiin mordvalaiskyliin 1990: 474
Salo, Unto Harri Mooran muistojulkaisu (Studia archeologica in memoriam Harri Moora. Toim. M. Schmiedehelm, L. Jaanits ja J. Selirand) 1970: 485
Saloheimo, Veijo A. Pentti Lyytinen kirjamiehenä 1955: 71
-"- Nurmeksen talonpoikien valitus jääkäriverosta v. 1794 1956: 87
-"- Pohjoiskarjalaista virkasuomea 1700-luvulla 1965: 204
-"- Pitnilkka 1969: 75
Salokas, Eino "Kemelli-suomi" 1916: 113
-"- Antero Lilius 1925: 101
-"- Matthias Salamniuksen kirjoittama Gezeliuksen jälkimuisto 1927: 311
-"- Jaakko Strömmer ja Juhana Frosterus 1930: 137
-"- Eino Leinon "Simo Hurtta" lukioluokkien kirjallisuudentarkastelun kohteena (Résumé: Simo Hurtta, d'Eino Leino, dans l'enseignement de la littérature) 1951: 19
Salonen, O. Opettajain kielenkäyttö 1913: 119
Salonen, Sulo Nylppä 1912: 39
Salonen, Tarmo Kirjoittamisen opettamisesta 1994: 628
Salopuro, Aino Adjektiivit Juhani Ahon "Lastuissa" 1933: 223
Salosaari, Kari Yhden miehen aivoriihi (A. J. Greimas Strukturaalista semantiikkaa) 1982: 94
Salu, Herbert Romantiline Hornung (Zusammenfassung: Der romantische Hornung) 1949: 107
-"- "Kelleste omad" (Zusammenfassung: "Die von Kelles") 1960: 382
Sammallahti, Leena Niilo Valonen 1913 - 1983 1983: 242
Sammallahti, Pekka Kielihistoria ja generatiivi kielioppi (Robert D. King Historical linguistics and generative grammar) 1970: 68
-"- Suomalais-ugrilainen kielentutkimus 1960-luvun Suomessa 1970: 357
-"- Viron uutta kielitiedettä (Keele modelliseerimise probleeme I - III) 1971: 87
-"- Tutkimus lapin syntaksista (Raija Bartens Inarinlapin, merilapin ja luulajanlapin kaasussyntaksi) 1973: 388
-"- Karjalan kalliopiirroksista (J. A. Savvatejev Risunki na skalah) 1974: 321
-"- Merkittävä teos viron fonologiasta (Mati Hint Eesti keele sõnafonoloogia I) 1977: 106
-"- Suomalaisten esihistorian kysymyksiä (Summary: Problems of Finnic prehistory) 1977: 119
-"- Siperian samojedien entistä elämää (Kai Donner Siperian samojedien keskuudessa vuosina 1911 - 1913 ja 1914) 1980: 172
-"- Yleisen kielitieteen oppikirja (Fred Karlsson Johdatusta yleiseen kielitieteeseen) 1981: 263
-"- Tervetullut lappologian käsikirja (Mikko Korhonen Johdatus lapin kielen historiaan) 1982: 82
-"- Tryggve Sköld 60-vuotias 1982: 303
-"- Israel Ruong 80-vuotias 1983: 392
-"- Péter Hajdú 60-vuotias 1983: 534
-"- Tutkimus pohjoissaamen fonetiikan alalta (Tuomas Magga Duration in the quantity of bisyllabics in the Guovdageaidnu dialect of North Lappish) 1985: 209
Sanapoimintoja 1898: 106
Santalahti, Oskari Murteen suhde koulukieleen ja opetukseen yleensä 1908: 84
Sarajas, Annamari Daniel Jusleniuksen suomenkielinen kirje vuodelta 1741 1955: 381
-"- Aatteen historia tutkimuskohteena (Résumé: L'histoire des idées comme sujet de recherches) 1957: 157
Saraste, Martti Ilmari Kiannon "Punainen viiva" koululukemisena (Résumé: "Punainen viiva", par Ilmari Kianto, comme lecture de classe) 1950: 294
Saratie, Allan Laki- ja virkakieltä 1917: 54
-"- Pari maallikon kysymystä 1917: 98
Saratie, Allan - Tunkelo, E. A. Pari ehdotusta 1917: 96
Sarhimaa, Anneli Karjalan kielen syntaksiin kohdistuneen venäjän interferenssin tutkimisesta (Summary: On the study of Russian interference in Karelian syntax) 1990: 438
-"- Infinitiivirakenne nesessiivisyyden ilmaisukeinona karjala-aunuksessa (Summary: The infinitive as a necessive marker in Karelian) 1992: 323
-"- Karjalan kansat ja kielet kontakteissa. Asutushistoriallista taustaa ja lingvistisiä seurauksia (Summary: Karelian peoples and languages in contact) 1995: 191
-"- Kelle mid'ä pid'äy - kuka tarvitsee mitäkin. Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 20. marraskuuta 1999   2000: 83
Sarhimaa, Anneli & Laakso, Johanna: Väitöskirja aunuksenkarjalan nykytilasta (Raija Pyöli Venäläistyvä aunuksenkarjala) 1997: 108
Sarmela, Matti Kansankulttuurin kartoituksesta (Zusammenfassung: Über die Kartierung der Volkskultur) 1965: 255
Sarva, Gunnar Onko d-äänne poistettava kirjakielestämme? 1910: 105
-"- "Seitsemän veljeksen" käsittelemisestä koulussa 1914: 150
-"- Muuan vierasperäinen aihe Pyhän Henrikin surmavirressä 1916: 9
-"- Havaintoja äidinkielen opetuksesta suomenkielisissä oppikouluissa 1927: 153
-"- Oppilaiden esitelmistä 1931: 244
-"- Tarkastusmatkoilta ja ylioppilastutkinnosta saatuja kokemuksia (Zusammenfassung: Auf Inspektionsreisen und beim Abiturientenexamen gesammelte Erfahrungen) 1938: 435
Sarvas, Leena Sanakirjatyön ongelmien esittelyä (Fred W. Householder ja Sol Saporta Problems in lexicography) 1972: 469
Saukkonen, Pauli Kalevalaseuran vuosikirja 39 1959: 431
-"- Saukko, saarva (Résumé: Le finnois saukko, saarva 'lutra vulgaris') 1959: 476
-"- Raudun murteen erikoisuuksia (Résumé: De certaines particularités du patois de Rautu) 1959: 478
-"- Uusi murrekirja (Suomalainen murrelukemisto. Toim. Veikko Ruoppila ja Pentti Soutkari) 1960: 53
-"- Merkittävä lisä lauseopin tutkimukseen (Osmo Ikola Das Referat in der finnischen Sprache) 1961: 413
-"- Eräs etymologiointiperiaate (Zusammenfassung: Ein Etymologisierungsprinzip) 1962: 342
-"- Äidinkielenopetuksen nykysuuntauksia (Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja VI - VIII. Toim. Aimo Turunen. - Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja IX. Toim. Kauko Haahtela) 1963: 185
-"- Sivistyssanojen käytöstä 1964: 94
-"- Kokeellisia havaintoja puhekielen ja kirjakielen tyylieroista (Zusammenfassung: Experimentelle Beobachtungen über Stilunterschiede zwischen Umgangssprache und Schriftsprache) 1966: 38
-"- 1. infinitiivin latiivin lauseopillinen jäsentyminen (Zusammenfassung: Die syntaktische Analyse des Lativs des 1. Infinitivs in der finnischen Sprache) 1966: 153
-"- Vierasperäisten -inen-loppuisten adjektiivien lyhentämisen puolesta 1966: 327
-"- Persoonapronominien hän : se, he : ne distinktiivi oppositio (Zusammenfassung: Die distinktive Opposition der Personalpronomina hän : se, he : ne) 1967: 286
-"- Tutkimus kirjailijan puhetyylistä (Pertti Virtaranta F. E. Sillanpään puhetta) 1967: 416
-"- Kielen tyylit (Zusammenfassung: Die verschiedenen Stile der Sprache) 1968: 10
-"- Nykysuomen johto-oppia (Zusammenfassung: Derivationslehre der finn. Gegenwartssprache I) 1970: 197
-"- Tyylin teoriaa (Nils Erik Enkvist, John Spencer ja Michael J. Gregory Linguistics and style. - Lubomír Dolezel [*!*] ja Richard W. Bailey Statistics and style) 1971: 423
-"- Suomen kielen tutkimuksen tavoitteet Oulun yliopistossa 1977: 423
-"- Nykysuomen seura 1981: 145
-"- Oppisisältöjen osuudet peruskoulun äidinkielen kirjoissa 1981: 278
-"- Äidinkielen opettajien "koulutusohjelmat" 1984: 248
-"- Arvostelijan presuppositio ja siitä johtuva perspektiivi 1986: 118
-"- Miksi suomalaisen kielentutkimuksen kansainvälinen panos on heikko? 1990: 340
-"- Riittääkö, että olemme maailman parhaita suomen kielen tutkijoita? 1991: 351
-"- Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkimuspoliittinen ohjelma 1996: 429
-"- Jaksotustestin tuloksia (Yrjö Arajuuri Kieli, kirjoitus ja lukija. Tekstin kopiointiprosessi kielen rakenteen valottajana) 1997: 468
Savela, Minna Kertomus Siulan yhdeksännestä toimintavuodesta (16. 10. 1957 - 10. 10. 1958) 1959: 419
-"- Siulan opintomatka Viroon 21. - 28. 3. 1964 1964: 190
Savijärvi, Hilkka Kertomus Saneen toiminnasta 24. 2. 1965 - 9. 2. 1966 1966: 224
Savijärvi, Ilkka Aarni Penttilä 70-vuotias 1969: 283
-"- "Kirves on työkalu hakata puita." Havaintoja ensimmäisen infinitiivin lyhemmän muodon käytöstä (Zusammenfassung: Beobachtungen über die Verwendung der kürzeren Form des Inf. I im Finnischen) 1971: 280
-"- Sanajärjestystyyppi pääverbi - kieltoverbi viron kielessä (Summary: The word order type main verb - negation verb in Estonian) 1981: 109
-"- Ortografiset periaatteet Maskun Hemmingin Piae Cantiones -kokoelman suomennoksessa (Zusammenfassung: Die orthographischen Grundsätze in Maskun Hemminkis finnischer Übersetzung der Piae Cantiones) 1982: 392
-"- Uusi kielenhuollon perusteos (Terho Itkonen Kieliopas) 1983: 540
-"- Fakultatiivisten kieltoainesten ja kieltoverbin ellipsin suhteesta itämerensuomalaisissa kielissä (Summary: On the relation between optional negation markers and ellipsis of the negation verb in Finnic languages) 1984: 145
-"- Näkökulmia kieleen ja kielen tutkimukseen (Urho Johansson, Leena Kirstinä, Irmeli Panhelainen ja Anneli Vähäpassi Kieli ja kirjallisuus. - Kaarina Huhtinen, Kyllikki Keravuori, Anna-Liisa Mäenpää ja Heikki Paunonen Lukion kielentaito. - Riitta Linkola, Kirsti Mäkinen ja Juha Rikama Uuden lukion äidinkieli. - Sinikka Halme, Tuula Korolainen, Helka Nurmi, Kaija Parko, Taisto Raumala ja Riitta Uosukainen Äidinkielen sampo) 1984: 495
-"- Kielestä voi iloita monin tavoin 1985: 545
-"- Kielikolkat kirjana (Terho Itkonen Selvää suomea) 1986: 239
-"- Hemmingin Piae Cantiones -kokoelman sanavarat (Summary: The vocabulary of Hemminki's Piae Cantiones) 1989: 297
-"- Taivutusta, johtoa ja tutkimuksen historiaa (Kieli 3. Toim. Jyrki Kalliokoski, Pentti Leino ja Pertti Pyhtilä) 1991: 328
-"- Suomen murteiden kin- ja kAAn-liitteiden variaatiot (Matti Mäkelä Suomen murteiden kin ja kaan, kään -liitteet. Morfologia ja leksikko) 1994: 112
-"- Aarni Penttilä -- omaa tietään kulkenut fennisti 2000: 276
Savijärvi, Marjo & Varteva, Annukka Mikä hautasi mietinnön? - Vuoden 1915 kielioppikomitean mietinnön kohtalosta 1997: 96
Savinainen-Makkonen, Tuula  Oman tiensä kulkijat  2001: 291
Savola, Tea Neljän merkkivuoden mahtotapa (Summary: On the use of the potential mood in Finnish newspaper language - four samples from the years 1847, 1887, 1927 and 1967) 1987: 503
Savolainen, Erkki Äännevaihtelujen ja vartalonmuodostuksen havainnollistaminen tietokoneella 1988: 429
-"- Poliittista metadiskurssia - eräs odysseia? 1993: 437
Savolainen, Ester Esteettisen kasvatuksen mahdollisuudet äidinkielen opetuksessa 1930: 288, 434; 1931: 15
-"- Piirteitä nuoren Leinon runoilijakuvasta 1934: 308
Savolainen, Katri  Kieli ja sen käyttäjä äidinkielen oppikirjasarjan tuottamana. Väitöksenalkajaisesitelmä Joensuun yliopistossa 6. marraskuuta 1998  1999: 246
Savolainen, Lauri Suomen kielen viljelyä koskevat kysymykset Maamiehen Ystävässä 1922: 62
Savolainen, Leena & Rainò, Päivi Suomalaisen viittomakielen lautakunta 1999: 241
Saxén, Ralf Eräs metateesi-kysymys 1897: 62
-"- Skandinaavilaisia lainasanoja 1897: 99
-"- Suomalaistako metateesia? 1898: 7
-"- Huomioita suomalaisen persoonallisen nimistön alalta 1899: 1; 1900: 101, 117
-"- Vielä muutama sananen J. Krohnin "Suomalaisen Kirjallisuuden vaiheista" 1899: 25
-"- Kalpa sanasta 1899: 43
-"- Germaanilaisperäisiä lainasanoja 1899: 62
-"- Asiakirjallisia lisiä Suomen lounaismurteiden tuntemiseksi 1700-luvulla 1904: 29
-"- Palanen käännösjärjestelmämme historiaa 1905: 129
-"- Aspektista suomenkielen verbiopissa 1916: 6
-"- Suomen sanasta tauti 1918: 90
Schellbach, Ingrid Uusi ostjakin sanakirja (Wolfgang Steinitz Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache 1 - 2) 1968: 97
-"- Robert Austerlitz 60-vuotias 1983: 529
-"- Suomalais-saksalaisen leksikografin työpajasta (Zusammenfassung: Schwierigkeiten der finnisch-deutschen Lexikographie aus der Werkstatt einer Wörterbuchmacherin) 1988: 128
Schiefer, Erhard - Schiefer, Lieselotte Uutta ostjakin alalta (Károly Rédei Northern Ostyak Chrestomathy. - Károly Rédei Nord-ostjakische Texte. - János Gulya Eastern Ostyak Chrestomathy) 1968: 414
-"- Vanhaa ja uutta ostjakin alalta (M. A. Castrén Nordische Reisen und Forschungen. - Edith Vértes Die ostjakischen Pronomina) 1969: 419
Schlachter, Wolfgang Suomen tempusjärjestelmän reunamia (Zusammenfassung: Randwerte des finnischen Perfekts) 1980: 7, 116
Schmeidler, M.-E. Göttingenin yliopiston suomalais-ugrilaisen seminaarin kehitys v. 1955 - 1965 1965: 309
Schot-Saikku, Päivi Sankari - lainasana vai releksikalisaatio? (Summary: Sankari - loan or relexicalization?) 1988: 510
-"- Kieliopin termeistä 1991: 479
-"- Vieraan kielen opittavuudesta: kompetenssi, interferenssi, aporia 1992: 233
-"- Kieliopin termeistä 1993: 469
-"- Taivutuksen mallintamisesta ulkomaalaisopetuksessa 1994: 248
-"- Prototyyppisestä subjektista ja lausetyypeistä 1995: 253
-"- Tutkimusta ja opetusta puhekulttuurin merkeissä (Leena Laurinen & Minna-Riitta Luukka (toim.) Puhekulttuurit ja kielen oppiminen. - Minna Suni & Eija Aalto (toim.) Suuntaa suomenopetukseen - tuntumaa tutkimukseen) 1996: 130
Schouwvlieger, Henk Suomen lauma-sanan alkuperä (Zusammenfassung: Die Etymologie des finnischen Wortes lauma) 1968: 163
-"- Hollantilais-suomalaista ja suomalais-hollantilaista sanakirjaa valmistellaan: tietokone tuli avuksi 1973: 57
Schröder, Hartmut Suomen ja saksan keskustelukielioppia (Pirkko Muikku-Werner Impositiivisuus ja kielellinen variaatio - julkisten keskustelujen käskyt ja kysymykset kielenopetuksen näkökulmasta) 1994: 120
Sebeok, Thomas A. "Marttyyreja vai marttyyrejä?" Eräs suomen kielen rakenneprobleemi 1946: 309
-"- Suomen kielen harrastus Yhdysvalloissa 1950: 337
-"- Oikaisu [ylläolevaan] 1951: 83
Sebestyén-Németh, Irene Suomalaista kirjallisuutta Unkarissa (Résumé: De la littérature finnoise en Hongrie) 1960: 149
Seijes, Nestori Suomea suomeksi 1909: 63
-"- Vesijako-nimestä 1909: 91
Sepp, Aldi: Tartonmaan satavuotiaiden jutut (Tartumaa saja-aastaste jutud. Kogunud Hella Keem, toim. Aldi Sepp) 1997: 134
Seppo, Sisko Kihlajais- ja kuuliaisjuhlat (Résumé: Des dénominations finnoises des fêtes organisées lors des fiançailles et de la publication des bans) 1960: 101
Seppälä, Felix Miksi Juteini ei saanut hallituskonseljin kielenkääntäjän virkaa? 1926: 161
-"- (julk.) Pari kielennäytettä v:lta 1850 1926: 162
Seppälä, Riitta s [suhu-s] [*!*] vai s vierasperäisissä sanoissa? (Zusammenfassung: s oder s in Fremdwörtern im Finnischen) 1969: 238
Seppänen, Eeva-Leena: Suomen perfektin merkityksestä keskusteluaineiston valossa (Summary: The meaning of the perfect tense in Finnish in the light of conversational data) 1997: 2
-"- Pronominien semantiikasta ja suomalaisesta keskustelusta. Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 16. joulukuuta 1998  1999: 68
Seppänen, Eeva-Leena - Korhonen[-Kusch], Riitta - Nikanne, Urpo Fennistin vastuu: vastine Vesa Koivistolle 1993: 255
Seppänen, Lauri Keskiaikaisia käsityksiä kielen ja maailman suhteesta (Zusammenfassung: Mittelalterliche Auffassungen üher die Beziehungen zwischen Sprache und Welt) 1992: 127
-"- Universaalikielen kuvateorian historia (Esa Itkonen Universal history of linguistics: India, China, Arabia, Europe) 1993: 511
-"- Jälkipuhetta 1994: 458
-"- Hallitsijan kielitieto (Zusammenfassung: Zur Sprache der Machthaber) 1994: 543
Seppänen, Unto Juhanin kuin-vertausten piiri Aleksis Kiven "Seitsemässä veljeksessä" 1929: 133
Sepänmaa, Yrjö Mitä kielifilosofia on? 1969: 286
-"- Kivi-renessanssi (Aarne Kinnunen Tuli, aurinko ja seitsemän veljestä. - Rafael Koskimies Aleksis Kivi. - Veijo Meri Aleksis Stenvallin elämä) 1975: 305
-"- Kielen kasvukärki (Pekka Mattila Anomalioiden osuus Eeva-Liisa Mannerin lyriikassa I - II) 1977: 331
Serebrennikov, B. Nykyisestä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksesta Neuvostoliitossa 1954: 173
Setälä, E. N. Suomen kielen attribuutti- ja appositsiooni-suhteista 1883: 1
-"- August Ahlqvistin tieteellisestä toimesta 1886: VII
-"- Kotikielen Seuran vuosikertomus v. 1885 - 86 ynnä silmäys seuran vaiheihin vv. 1876 - 86 1886: 184
-"- Mikä on Sampo? 1897: 3
-"- Väärä sijankäytäntö 1897: 15
-"- Suomalainen sana metu 1897: 33
-"- Tieteileviä kansanjohdannaisia 1897: 44
-"- Sabme - Häme 1899: 109
-"- Omistusliite -mi vai kirjoitusvirhe? 1900: 121
-"- Lisä "astevaihtelu"-oppiin ja tiedustelua 1901: 9
-"- Tiedustelua. I. Sampo, sammas (sampas), sampa, sampi, sammo, sammakko. II. Ajattaro, Ajattara, Ajatar, Aattara, Hattara 1902: 15
-"- Pieniä sananselityksiä. 1. Mitämaks 1904: 44
-"- Pieniä sananselityksiä. 2. Luokka. 3. Syöttäjä 1904: 61
-"- Alkuperäistä -pk-ta ja sen heikkoa astetta edustaa suomessa -kk- ja -uk- 1907: 27
-"- Kirjallisuushistoriallisia pikkupaloja. 1. Hölmöläiset 1912: 139
-"- Suom. kärpänen ja - hevonen 1913: 153
-"- Reunamuistutuksia. 2. Suom. hevonen. 3. W. Kilpisen venykekirjotus 1915: 81
-"- Reunamuistutuksia. 4. Lakea. 5. Suomen passiivi. 6. Vielä kerran suom. panki 1915: 117
-"- Suomen passiivista 1915: 129
-"- Eräs Elias Lönnrotin runo vuodelta 1845 1916: 5
-"- Suomen passiivista 1916: 57
-"- Reunamuistutuksia. 7. Alkuper. tsr [*!*] 1917: 89
-"- Rahtu 1926: 49
-"- Tahtoa. Tahdoin 1927: 69
-"- "Kuulla" ja "kuunnella" 1928: 251
-"- Sanat ja vaiheet (saneet) 1929: 142
-"- Tehdas 1929: 195
-"- Suomen kielen professorinviran täyttäminen Helsingin yliopistossa v. 1930. Asiantuntijan-lausunto 1930: 51
-"- Tunkelo 1930: 150
-"- Mikael Agricolan runopukuinen jumalainluettelo ja sen suorasanainen ruotsinkielinen muunnelma 1930: 316
-"- Lisäys kirjoitukseen Mikael Agricolan jumalainluettelosta 1930: 397
-"- Suomalaisen Kirjallisuuden Seura satavuotias 1931: 1
-"- Yrjö Wichmannin muisto 1932: 97
-"- Vieläkin jumalainluettelosta ja vähän periaatteista 1932: 158
-"- Turisas ja turilas 1932: 201
-"- Mikael Agricola ja "311" tutkintoa suorittamassa 1932: 298
-"- Turilas, Tursas ja Turri. Eräitä lisiä 1932: 343
-"- Mieloa 1933: 422
-"- Kohta 1935: 49
Setälä, E. N. - Lampén, Ernst Äläkö vai elä? 1897: 29, 67
Setälä, E. N. - Tunkelo, E. A. - Haahti, Hilja - Ojansuu, Heikki ym. Kansanjohdannaisia 1897: 14, 29, 87
Setälä, Vilho Eräs suomennos 1945: 293
-"- Ettei unohtuisi 1947: 99
-"- Nimien ym. vaikeasti kuultavien sanojen tavaaminen 1948: 306
-"- Äänikkö 1951: 98
-"- Kirjainten ja äänteiden useudet Suomessa 1951: 212
-"- Suomen kieli valokuvauksen kuvastimessa 1963: 98
-"- Tilastollisia tietoja Uuden testamentin suomennoksen sanastosta (Resumo: Vortara statistiko pri la Nova Testamento en finna traduko) 1967: 368
-"- Ajatuksia Suomen kielen taajuussanastosta 1980: 77
-"- Muistelmia E. N. Setälästä 1997: 449
Shore, Susanna Tarvitaanko karttaa? 1991: 221
Shore, Susanna - Helasvuo, Marja-Liisa Onko suomalaisen kielentutkimuksen kansainvälinen panos heikko? 1991: 93
Sigurd, Bengt Kielenhuollon ja kielentutkimuksen uusia tehtäviä 1973: 305
Sihvo, Hannes Miksi Antti Rokka sinutteli Lammiota? (Zusammenfassung: Warum der Antti Rokka den Lammio duzte) 1967: 386
-"- Polemiikkia karjalan kielestä karjalaislehdistössä ja -kirjallisuudessa 1968: 390
-"- Neuvosto-Karjalan kirjallisuudenhistoria (Otsherk istorii Sovetskoi literatury Karelii. Toim. E. G. Karhu ja N. S. Nadjarnyh) 1970: 491
Sihvo, Hannes - Leino, Pentti Matti Kuusi 60-vuotias 1974: 69
[Siikala] Kuusi, Anna-Leena Piirteitä Budapestin fennougristikongressista 1975: 425
Siikala, Anna-Leena Suomalaisen arvoitustutkimuksen perusteos (Arvoitukset. Finnish Riddles. Toim. Leea Virtanen, Annikki Kaivola-Bregenhøj ja Aarre Nyman) 1978: 387
Siiroinen, Mari Akateemista tekstiä suomeksi ja englanniksi (Minna-Riitta Luukka ja Pirkko Muikku-Werner Kielenhuollosta tieteelliseen kirjoittamiseen. Katsaus korkeakoulujen kirjallisen viestinnän opetukseen. - Eija Ventola ja Anna Mauranen Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi: tekstilingvistinen näkökulma opetukseen. - Minna-Riitta Luukka Akateemista metadiskurssia. Tieteellisten tekstien tekstuaalisia, interpersonaalisia ja kontekstuaalisia piirteitä) 1992: 451
-"- Suomen syntaksin pähkinöitä kansainväliselle lingvistikunnalle (Case and other functional categories in Finnish syntax. Toim. Anders Holmberg ja Urpo Nikanne) 1994: 479
-"- Hyvä suomenkielinen johdatus semantiikkaan (Kaija Kuiri: Semantiikan peruskurssi, 2000) 2001: 671
Siiroinen, Mari - Helasvuo, Marja-Liisa Kielen ja kontekstin suhteita SKY:n juhlaseminaarissa 1993: 108
Siiroinen, Mari & Lappalainen, Hanna  Kotikielen Seuran toimintaa sata vuotta sitten 1999: 556
Siitonen, Kirsti Konnektiivien tehtävät hämärtyneet 1982: 370
-"- Vertailu, rinnastus, samuus 1985: 421
-"- Kaksikielisyys normaalitila (Suzanne Romaine Bilingualism) 1994: 662
-"- Helsingin kieltä 1970-luvulta (Heikki Paunonen Suomen kieli Helsingissä. Huomioita Helsingin puhekielen historiallisesta taustasta ja nykyvariaatiosta) 1996: 468
-"- Agenttia etsimässä. Väitöksenalkajaisesitelmä Turun yliopistossa 27. marraskuuta 1999   2000: 76
Siitonen, Kirsti - Martin, Maisa - Tarnanen, Mirja Suomen kielen taidot puntarissa 1995: 94
Silander, Alpo "Kanava, Sanansaattaja Viipurista" 1899: 113
-"- Elias Lönnrotin sadantena vuosipäivänä 1902: 17
-"- Piirtonen hengellisen sensuurimme historiasta 1902: 74
-"- Antero Varelius [in memoriam] 1904: 1
-"- Miksi Reinhold von Becker lakkasi Turun viikkosanomia toimittamasta? 1905: 1
-"- Hiukan uutta ja vanhaa Kultalasta ja Ruunulinnasta 1905: 99
-"- Muudan asiakirja ensimmäisen kansallisen herätyksemme ajoilta 1906: 112
Silanen, Hilkka Tilastotietoja murrealueittemme asukasluvusta (Zusammenfassung: Statistische Angaben über die Einwohnerzahl der finnischen Dialektgebiete) 1936: 446
Silfverberg, Leena Puolalaisten suomen opiskelijoiden ääntämisvaikeuksista 1982: 64
-"- Suomen ulkomaalaisopetuksen pulmia (Suomi vieraana kielenä. Toim. Fred Karlsson) 1983: 129
-"- Mitä on suomi vieraana kielenä? 1993: 245
-"- Suomen äänne- ja muoto-opin opetuksesta vieraskielisille 1993: 459
Sillman, Edg. Uudemmat venäläiset lainasanat Kivennavalla 1917: 131
Siltavuori, Seppo Huomioita eräästä "Seitsemän veljeksen" koomillisesta kohtauksesta (Résumé: Remarques sur une scène comique du roman "Sept frères") 1947: 264
Simelius, Aukusti Eräitä Runebergin runojen suomennoksia 1914: 114
-"- Eräitä viitteitä August Ahlqvistin runojen tyylillisiin ominaisuuksiin 1915: 3
-"- V. Tarkiainen Aleksis Kivi. Elämä ja teokset. - Aleksis Kivi Kootut teokset. IV osa 1916: 127
-"- Aleksis Kivi Kootut teokset. III osa 1916: 170
-"- August Ahlqvistin ajatuksia arvostelusta 1917: 71
Simojoki, Anna & Sirpa Lahikainen-Lindén & Mia Gertsch & Susanna Jaskanen & Kirsi Lehikoinen & Mika Marttinen & Maire Peltola: Muutama sana ruututekstien puhekielestä 1998: 240
[Simonsuuri] Laiho, Aili Viron oppikoulujen kirjallisuuden opetuksen suuntaviivoja 1937: 336
-"- Muistitietoa Volmari Porkan runonkeruumatkoilta puolen vuosisadan takaa 1937: 444
Simonsuuri, Aili Pieni lisä keskusteluun Kalevalan opetuksesta (Résumé: Une contribution à la discussion sur l'enseignement du Kalevala) 1949: 100
-"- "Siin on virsi kuullaksenne" (Iines Laitinen Näitä äitini opetti) 1961: 247
-"- Terttu Tupala Ainekirjoituksen avuksi 1964: 207
[Simonsuuri] Laiho, Lauri Havaintoja kansantietoudenkeruumatkoilta (Zusammenfassung: Erlebnisse eines Folkloresammlers) 1936: 458
-"- Oskar Loorits Volkslieder der Liven 1937: 107
-"- Faehlmanni ja Kreutzwaldi kirjavahetus. Toim. M. Lepik 1937: 355
-"- Syitä Inkerin vanhan häälaulun kuolemiseen 1937: 441
-"- Samuli Paulaharju Kiveliöitten kansaa 1937: 454
-"- Ödön Beke Tscheremissische Märchen, Sagen und Erzählungen 1938: 500
-"- Raamattu, katekismus ja virsikirja tarinatraditiomme tukena (Zusammenfassung: Bibel, Kathechismus und Gesangbuch als Stütze der finnischen Sagentradition) 1939: 68
-"- H. Paasonen Mordwinische Volksdichtung I 1939: 282
-"- Viron Inkeri kansanrunouden maana (Zusammenfassung: Das estnische Ingermanland in folkloristischer Hinsicht) 1940: 218
-"- Uno Harva Mordvalaisten muinaisusko 1943: 117
Simonsuuri, Lauri Huomioita kansanperinteen tallentamisesta äänilevyihin (Résumé: Des observations sur la conservation de la tradition populaire par le moyen du phonographe) 1949: 125
-"- Viron kansan muinaisusko (Oskar Loorits Grundzüge des estnischen Volksglaubens I) 1950: 340
-"- Kansanrunojen Väinämöinen (Martti Haavio Väinämöinen) 1951: 83
-"- Ruijan suomalaisten elämää (K. M. Wallenius Miesten meri) 1953: 139
-"- Uskontotieteellinen suurteos (Oskar Loorits Grundzüge des estnischen Volksglaubens II) 1953: 420
-"- Kuuma huone (AaTh 956) (Zusammenfassung: Das heisse Zimmer (AaTh 956)) 1959: 75
-"- "Maa painaa parrelleen." Suomalaisen tarinaperinteen systemoinnista (Résumé: Du classement systématique des récits traditionnels finlandais) 1962: 419
Sinisalo, Aino Nimistönhuoltoa (Viljo Nissilä Paikannimistömme huolto ja suojelu) 1965: 331
-"- Kirja etunimistä (Kustaa Vilkuna Suuri nimipäiväkalenteri) 1973: 95
-"- Neuvostonimistöä (Neuvostoliiton paikannimet: valikoima Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton paikannimistöä. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas. Vastaava toim. Martti Kahla) 1983: 138
Sirelius, U. T. Onko virolaisissa ja suomalaisissa naima- ja häätavoissa germaanilaisia lainoja? 1897: 35, 58
-"- Muutamista suomalaisten taikakaluista 1906: 33
-"- Pari vanhaa pyydystä. I 1914: 96
Siro, Paavo Sanakirjantekijän kokemuksia (Sándor Eckhardt Egy szótáríró tapasztalatai) 1940: 242
-"- Lauseoppi uuden logiikan valossa (Zusammenfassung: Die Syntax im Lichte der neuen Logik) 1941: 192
-"- Jaolliset ja jaottomat substantiivit (Résumé: Les substantifs partitifs et impartitifs) 1943: 276
-"- Lauseopin periaatekysymyksistä vieläkin (Résumé: Sur les principes de la syntaxe, suite) 1944: 406
-"- Historiallista lauseoppia (Résumé: De la syntaxe historique) 1945: 538
-"- Psykologisesta ja formaalisesta merkitysopin tutkimuksesta (Résumé: De l'étude psychologique et formelle de la sémantique) 1949: 265
-"- Eräs tseremissin sanakirjahanke (Résumé: Projet pour la rédaction d'un dictionnaire du tchérémisse) 1950: 172
-"- Erään lausuman johdosta 1951: 227
-"- Modaalisten verbien subjektista (Zusammenfassung: Über das Subjekt der modalen Verben im Finnischen) 1951: 391
-"- Martti Airila [in memoriam] (Résumé: Martti Airila (* 7. 3. 1878 - [in memoriam] 22. 5. 1953)) 1953: 295
-"- Suomen kielen subjektista kielen rakenteen osana (Résumé: Du sujet en finnois comme partie de la structure de la langue) 1957: 181
-"- Sanasyntyiset sijat itämerensuomalaisissa kielissä (Felix J. Oinas The development of some postpositional cases in Balto-Finnic languages) 1964: 219
-"- Infinitiivin asemasta vielä kerran 1964: 297
-"- Suomen kielen verbien finiittimuotojen syntaktinen komponentti (Summary: The syntactical component of the finite verb forms in Finnish) 1967: 108
-"- "Se monologinen äänetön puhunta" 1971: 208
-"- Eksistentiaalilauseen hämähäkinverkkoa (Summary: The existential sentence) 1974: 35
Sirola, Yrjö Kokoelma Amerikan suomen englantilaisperäisiä lainasanoja 1915: 44
Sironen, Esa  "Porosorsa lijoksessa ryplätti" 1999: 614
Siula Kertomus Siulan neljännestä toimintavuodesta 1954: 189
-"- Kertomus Siulan viidennestä toimintavuodesta 1955: 195
-"- Kertomus Siulan kuudennesta toimintakaudesta 1956: 169
-"- Kertomus Siulan seitsemännestä toimintavuodesta 1957: 215
-"- Kertomus Siulan kahdeksannesta toimintavuodesta 1958: 215
-"- Kertomus Siulan yhdeksännestä toimintavuodesta 1959: 419
-"- Kertomus Siulan kymmenennestä toimintavuodesta 1960: 36
-"- Kertomus Siulan 11. toimintavuodesta 1961: 234
-"- Kertomus Siulan 12. toimintavuodesta 1962: 167
-"- Kertomus Siulan 13. toimintavuodesta 1963: 177
-"- Kertomus Siulan 14. toimintakaudesta 1964: 199
-"- Kertomus Siulan 15. toimintakaudesta 1964: 200
-"- Kertomus Siulan viidennestätoista [po. 16.] toimintakaudesta 1965: 171
Sivers, Fanny Länsi-Viron persoonapronominien oo-aines (Zusammenfassung: Das oo-Element der westestnischen Personalpronomen) 1965: 145
Sivula, Jaakko Unkarilainen viron kielen oppikirja (Ödön Lavotha szt nyelvkönyv) 1961: 249
-"- Viljo Kojolle omistettu vuosikirja (Kalevalaseuran vuosikirja 42) 1962: 191
-"- Urheilukielen kuvailmauksista 1962: 195
-"- Koira pihdin nimenä (Résumé: Koira 'chien' comme nom de tenailles ou de pinces) 1962: 336
-"- Suomalais-unkarilainen sanakirja (István Papp Finn-magyar szótár) 1962: 460
-"- Kirjallisuutemme valitut (Suomen kirjallisuuden antologia I - II. Toim. Kai Laitinen ym.) 1964: 372
-"- Kahdeksas Sananjalka (Sananjalka, Suomen Kielen Seuran vuosikirja 8. Toim. Osmo Ikola ym.) 1966: 426
-"- "Syltää pitkä jorongainen" (Zusammenfassung: Finn. joro als Ausdruck der Länge) 1967: 213
-"- Kielitieteellisten teoriain ja metodien arviointia (Paavo Ravila Totuus ja metodi) 1967: 407
-"- Antologia puolivälissä (Suomen kirjallisuuden antologia III - IV. Toim. Kai Laitinen ym.) 1968: 409
-"- Terran paikanniminumero (Terra 1969: 2. Toim. Kerkko Hakulinen) 1969: 324
-"- "Ei-aineelliset realiteetit." Havaintoja ei-alkuisten yhdyssanojen käytöstä 1969: 428
-"- Viron murrenäytteitä (Hella Keem Tartu murde tekstid. - Tuulik, kadakas ja leib. III valimik korrespondentide murdetekste. Toim. Aadu Toomessalu) 1970: 476
-"- Annetaanko töppäykset anteeksi? 1971: 439
-"- Huomioita otsikkokielen sanoista 1972: 105
-"- Vilho Setälä 80-vuotias 1972: 173
-"- Sanastontutkimuksemme skandinaavisia näköaloja (Festskrift till Olav Ahlbäck 28. 3. 1971. Studier i nordisk filologi 58. Toim. Lars Huldén ja Carl-Eric Thors) 1973: 91
-"- Ihmisurheilija kilpailutasolla 1973: 423
-"- Aikuinen 1974: 326
-"- Simo Hämäläinen 1913 - 1977 1978: 177
-"- Suomen ruotsalaismurteiden sanakirja (Olav Ahlbäck Ordbok över Finlands svenska folkmål) 1979: 143
-"- Veikko Ruoppila 75-vuotias 1982: 301
-"- Leipäsusia ja kamppikarhuja (R. E. Nirvi Petojen nimitykset kosinta- ja hääsanastossa) 1983: 427
-"- Aino Valli 1902 - 1987 1987: 535
-"- Sanaston periferiaa (Summary: On the lexical periphery) 1989: 332
-"- Näkökulma vaihtuu. Rönsyilevän agraarisanan jäljillä 1992: 407
-"- Veikko Ruoppila 1907 - 1993 1993: 660
-"- Moderni suomalais-ruotsalainen sanakirja (Birgitta Romppanen [päätoim.]: Suuri suomi–ruotsi-sanakirja. Stora finsk-svenska ordboken) 1998: 315
-"- Sakari Vihonen 1932-1998  1999: 112
Sivula, Laura Rautalammin runoniekkoja (Pentti Halttusen runoja. Toim. Vihtori Laurila. - Pentti Lyytisen ja Anna Reetta Korhosen runoja. Toim. Vihtori Laurila. - Rautalammin runoniekan Albert Kukkosen runoja. - Juhana Ihalaisen runoja. Toim. Vihtori Laurila) 1964: 81
Sjöblom, Paula Soma, Kärsä-Pähkinä ja Junavahti: turkulaisten asunto-osakeyhtiöiden nimet (Summary: Soma, Kärsä-Pähkinä ja Junavahti: names of housing corporations in Turku) 2000: 391
Skogman, David Pohjois-Ruotsin suomalaisten parissa 1932: 303; 1933: 90
[Skutnabb-]Kangas, Tove Kaksikielisyyden kuvaamisesta ja mittauksesta (Description and measurement of bilingualism: an international seminar, University of Moncton, June 6 - 14, 1967. Toim. L. G. Kelly) 1972: 355
-"- Ovatko Tornionjokilaakson suomalaiset puolikielisiä? (Språk och samhälle 2. Toim. Bengt Loman) 1975: 115
-"- Kielisosiologian metodeista ja käsitteistä (Mats Thelander Grepp och begrepp i språksociologin) 1975: 117
Slunga, Nils Tornionjokilaakson suomi - kieli- ja kulttuurikysymys 1987: 588
Sõgel, Endel Kirjallisuustieteellisen työn tuloksista ja näköaloista Neuvosto-Virossa 1972: 60
Soikkeli, Kaarle Daniel Juslenius oikaisee papiston kielenkäyttöä 1908: 151
Soini, Ester Juho Reijonen luonnonkuvaajana 1924: 109
-"- Aina Lähteenoja Matilda Roslin-Kalliola 1926: 198
-"- Kuva [Nykysuomen sanakirjan artikkelien luonnoksia] 1930: 250
Soini, Lauri Kansanlaulun poljento 1903: 58
Soinio, Auli  Tikapuut suomeen (Heikki Kangasniemi  Suomen kielen tikapuut. Kielioppi- ja harjoituskirja. Alkeistaso 1) 1999: 487
Sola, A. A. Kasvisanastollisia katkelmia 1909: 16
-"- "Luonto tieteen valossa" [kielenarvostelu] 1909: 177
Sommardahl, Eivor Språkvården och medierna - resultat genom samarbete 1996: 562
Sommerfelt, Alf - Vogt, Hans Oslon yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten vakinaisen professorin viran perustaminen ja täyttäminen 1947: 211
Sonck, J. G. - Tunkelo, E. A. Vastaus "Nöyrään kysymykseen" (asti-partikkelin merkitystehtävistä) 1923: 79
Sorainen, Kalle Siljon persoonallisuus hänen varhaislyriikkansa kuvakielen valossa (Zusammenfassung: Die Persönlichkeit Juhani Siljos im Lichte der Symbolik seiner Jugendlyrik) 1938: 61
-"- Asennoitumissuuntia Siljon "Maan puoleen" -runoissa (Résumé: Jeu d'attitudes dans les poésies "Maan puoleen" de Siljo) 1940: 206
-"- Siljon "Juhannuksen alla" (Zusammenfassung: Das Gedicht "Juhannuksen alla" (Vor dem Johannistag)) 1958: 347
Sorjonen, Marja-Leena Dialogipartikkelien tehtävistä (Summary: On the use of response words) 1999: 170
Sorjonen, Marja-Leena - Helasvuo, Marja-Liisa Mitä Turun puhekielestä sanotaan? (M. K. Suojanen Mitä Turussa puhutaan?) 1986: 360
Sorjonen, Marja-Leena & Kalliokoski, Jyrki "Tästä asiasta me ei oikeestaan vielä tiedetä mitään" — Auli Hakulinen 60 vuotta 2001: 133
Sorjonen, Marja-Leena - Nikanne, Urpo Tutkimusaiheiden varaamisesta 1987: 261
Sormunen, Eino Raamatunkäännöskomitean toimittama Jesajan kirjan uusi suomennos. Vähän käännöksen runollisesta asusta 1930: 36
-"- P. J. I. Kurvinen Suomen virsirunouden alkuvaiheet vuoteen 1640 1930: 259
Sorsakivi, Merja Infinitiivijärjestelmän muutoksia lasten kielessä (Summary: Changes in the infinitive system in the language of the younger generation in Helsinki) 1982: 377
Sotavalta, Arvo Jakuuttilainen laulu 1933: 424
-"- Ehdotuksia suomalais-ugrilaisen kielitieteellisen transskriptiojärjestelmän kehittämiseksi (Zusammenfassung: Vorschläge zur Entwicklung des Transkriptionssystems der finnisch-ugrischen Sprachen) 1936: 340
-"- Eivätkö äänteet ole kielen aineksia? (Zusammenfassung: Sind Laute keine Elemente der Sprache?) 1936: 438
-"- Äänteiden ns. prosodisista ominaisuuksista (Zusammenfassung: Über die s.g. prosodischen Eigenschaften der Laute) 1937: 180
-"- Erilaiset äännekäsitteet (Résumé: Notions de son qui accusent différences d'extension) 1940: 145
-"- Äänteiden rakenteesta ja systematiikasta (Résumé: Sur la structure et la systematisation des sons) 1940: 163
-"- Äänteenmuutosten systematiikkaa (Résumé: Systématique des changements de sons) 1940: 349
Soutkari, Pentti Neuvosto-Viron kansatieteen työmailta (Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVI) 1960: 55
-"- Julius Mägisten julkaisut vuosina 1922 - 1960 1961: 115
-"- Yleisesitys kielisukulaisistamme (Toivo Vuorela Suomensukuiset kansat) 1961: 415
-"- Juhlakirja Jalmari Jaakkolalle (Satakunta. Kotiseutututkimuksia XVII. Toim. Mauno Jokipii, Niilo Valonen, Pertti Virtaranta ja Eero Helariutta) 1962: 88
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 87. toimintavuodesta (14. 3. 1962 - 13. 3. 1963) 1963: 176
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 88. toimintavuodesta (14. 3. 1963 - 13. 3. 1964) 1964: 197
-"- Murteennauhoittajien koulutusta kesäyliopistoissa 1962 - 1964 1964: 366
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 89. toimintavuodesta (14. 3. 1964 - 13. 3. 1965) 1965: 170
-"- Kertomus Kotikielen Seuran 90. toimintavuodesta (15. 3. 1965 - 13. 3. 1966) 1966: 222
-"- Tietolipas kielennauhoituksesta (Jaakko Yli-Paavola Vuosikymmen kielennauhoitusta) 1970: 495
-"- Skoonen murteiden tutkimusta (Åke Hansson Fonemgeografisk och fonemhistorisk forskning. - Åke Hansson Fonematiska studier i skånska dialekter) 1971: 227
-"- Julius Mägiste 1900 - 1978 1978: 282
-"- Suomen rakenteen pääpiirteet (Fred Karlsson Finskans struktur) 1978: 308
Soveri, A. J. Tamminkoski - Tammerkoski - Tampere 1923: 72
-"- Vielä Tammerkoskesta 1924: 56
Sovijärvi, Antti Pohdin 1932: 111
-"- Heikki Klemetti Äänenkäyttö puheessa ja laulussa 1937: 362
-"- Valentin Csüry Die Satzmelodie im Ungarischen 1938: 138
-"- Röntgenogrammeja suomen yleiskielen vokaalien ääntymäasennoista (Zusammenfassung: Röntgenogramme über die Phonationsstellungen der Vokale in der finnischen Gemeinsprache) 1938: 186
-"- Katsaus uudempiin kokeellis-foneettisiin menetelmiin 1940: 237
-"- Vatjan õ:n [*!*] suu- ja nieluformanttien sävelkorkeudesta (Zusammenfassung: Über die Tonhöhe der Mund- und Rachenformanten des wotischen õ-Vokals) 1945: 427
-"- Huomioita puherytmiikasta (Zusammenfassung: Bemerkungen über die Sprechrhythmik) 1946: 117
-"- Fonometrisen tutkimussuunnan pääperiaatteet (Summary: The essentials of phonometric research) 1946: 461
-"- Uusi oppikirja suomalaisille puhujille (Kaarlo Marjanen Miten oppia puhujaksi?) 1948: 176
-"- Suomalaisen runomittaopin tutkimusta (Matti Sadeniemi Metriikkamme perusteet) 1949: 241
-"- Uudenaikaista puheenopetusta (Summary: Modern speech training) 1956: 158
-"- Lajos Hegedüs [in memoriam] 1958: 289
-"- Alustavia mittaushavaintoja suomen yleiskielen sanapainosta (Zusammenfassung: Vorläufige Messungsbeobachtungen über den Wortakzent der finnischen Hochsprache) 1958: 351
-"- Suomen ja englannin vokaalit tutkimuksen kohteena (Kalevi Wiik Finnish and English Vowels) 1965: 329
-"- Suomen yleiskielen foneemien luontaisista vastakohtapiirteistä (Summary: On the inherent distinctive features of Finnish phonemes) 1966: 189
-"- Suomenkielisten sanojen ja äänteiden kuuluvuuden perustutkimusta (Tapani Jauhiainen An experimental study of the auditory perception of isolated bi-syllable Finnish words) 1974: 428
-"- Tärkeimpien fonetiikan ja lähialojen suomenkielisten uudissanojen synnystä 1988: 376
Sovijärvi, Antti - Bakó, E. Unkarin ja suomen lyhyiden ja pitkien i-, ü- ja u-vokaalien fysiologis-akustista vertailua (Zusammenfassung: Physiologisch-akustische Vergleiche zwischen den kurzen und den langen i-, ü- und u- Vokalen des Ungarischen und des Finnischen) 1939: 386
Stark, Ritva Slangista selko, salakielistä salat julki (Gösta Bergman Slang och hemliga språk. - Haldo Gibson Svensk slangordbok) 1972: 231
-"- Sivistyssanat nykysuomeksi (Nykysuomen sivistyssanakirja) 1974: 419
-"- Kaksi pilkkua eli-konjunktion sijasta 1978: 318
-"- Kielenkäytön oppaita (Jouko Vesikansa Lyhenteet. Nykysuomen oppaita 3) 1981: 381
-"- Viivoista ja väleistä 1991: 97
-"- Suomen kielen elämää ja käyttöä (Osmo Ikola Kielen elämää ja käyttöä) 1991: 331
Steadman, David Suomen verbit ulkomaalaisille (Eugene Holman Handbook of Finnish verbs) 1985: 225
Stenhammar, Eeva-Liisa Nimistä ja nimistöntutkimuksesta (Kieli 2. Toim. Eero Kiviniemi ja Ritva Liisa Pitkänen) 1989: 150
Stenvik, K. August Ahlqvistin kirjoitukset 1886: 192
Stipa, Günter [Johannes] Käynti syrjäänien tieteen tyyssijassa 1962: 61
-"- Germaanis-suomalaisten lainakosketusten tutkimuksen historiaa (Andries Dirk Kylstra Geschichte der germanisch-finnischen Lehnwortforschung) 1962: 183
-"- Fennougristien kongressi Uzhgorodissa 1963: 386
-"- Uusia löytöjä Martin Fogelin Hannoverin-käsikirjoituksesta (Cristina Wis La versione di Hannover delle De Finnicae linguae indole observationes di Martin Vogel) 1984: 243
Storhammar, Marja-Terttu Puhekielen asema ulkomaalaisopetuksessa 1994: 97
-"- Suomi toisena kielenä -tutkimusta Oulussa (Helena Sulkala & Minna Zaman-Zadeh (toim.)Suomenoppijan kieli tutkimuskohteena) 1997: 654
-"- Puhesuomea oppimaan (Maarit Berg & Leena Silfverberg Kato hei - puhekielen alkeet) 1998: 303
Strandberg, Jan: Kielellistä huumoria arjen asioista (Elimäen tarkoitus. Douglas Adamsin ja John Lloydin englanninkielisen alkuteoksen The meaning of Liff pohjalta suomentaneet ja Suomen oloihin sovittaneet Silja Hiidenheimo, Kirsti Määttänen, Tuomas Nevanlinna ja Tarja Roinila) 1997: 493
Streng, Adolf V. Muutamia rohkeita ehdotuksia kysymyksessä muukalaisten sanain mukauttamisesta suomen kieleen 1905: 44
-"- Konsonanttiyhtymä ss yleiskielemme ts:n murteellisena vastineena 1906: 81
-"- Lisävalaistusta puhdaskielisyyden historiaan 1916: 41
Ståhl, E. ks. Teräskivi, Einari
Suhonen, Riitta ks. Palkki, Riitta
Suhonen, Seppo Virolaista kielitiedettä (Emakeele Seltsi aastaraamat VII) 1962: 178
-"- Sonagrammimittauksia vatjan /õ/-vokaalin [*!*] formanteista (Zusammenfassung: Sonagramm-Messungen der Formanten des wotischen Vokals /õ/) 1963: 155
-"- Unkarin nykyisestä fennougristiikasta 1966: 398
-"- Viron kielen fonetiikkaa (Leho Võrk Viron kielen ääntämys) 1967: 82
-"- Unohduksiin vaipuvaa vatjaa (Elna Adler Vadjalaste endisajast I) 1970: 480
-"- Kielen- ja perinteentutkijan käsikirja (Paul Ariste Vadja rahvakalender) 1970: 481
-"- Ruotsalaista lingvistiikkaa (Claes-Christian Elert Ljud och ord i svenskan. - Claes-Christian Elert Phonological studies of quantity in Swedish) 1971: 238
-"- Ensimmäiset fonetiikan päivät Turussa 1971: 322
-"- Aimo Turunen 60-vuotias 1972: 52
-"- Eeva Niinivaara 70-vuotias 1972: 59
-"- Oikaisu [yllä olevaan] 1972: 239
-"- Liivin prefiksiverbit (Fanny de Sivers Die lettischen Präfixe des livischen Verbs) 1972: 217
-"- Tutkimus suomen infinitiiveistä (Z. M. Dubrovina Infinitivy v finskom jazyke) 1974: 308
-"- Uusi viron kielioppi (Valter Tauli Standard Estonian Grammar I) 1974: 315
-"- Kolmannet lauseopin ja semantiikan päivät 1974: 413
-"- Piirteitä Budapestin fennougristikongressista 1975: 421
-"- Itämerensuomalaisten kielten käsikirja (Arvo Laanest Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse) 1977: 209
-"- Vatjalaisen elämänkaari (Paul Ariste Vadjalane kätkist kalmuni) 1977: 212
-"- Suomen kielen etymologinen sanakirja valmis (Erkki Itkonen, Aulis J. Joki jaReino Peltola Suomen kielen etymologinen sanakirja IV - VI) 1979: 244
-"- Itämerensuomalaiset kielet ja niiden tutkimus (Zusammenfassung: Die ostseefinnischen Sprachen und ihre Erforschung) 1979: 360
-"- Paul Ariste 75-vuotias 1980: 48
-"- Itämerensuomalainen symposiumi Petroskoissa 1980: 50
-"- Uralilaisten kielten fonologian symposiumi Unkarissa 1980: 154
-"- Balttilaisten lainasanojen levikistä ja merkityspiirteistä itämerensuomalaisissa kielissä (Summary: On the distribution and semantic features of Baltic loanwords in the Finnic languages) 1980: 189
-"- Paul Alvre 60-vuotias 1981: 56
-"- Verbijohdosten historiaa itämerensuomessa (Tapani Lehtinen Itämerensuomen verbien historiallista johto-oppia: suomen avajaa, karkajaa -tyyppiset verbit ja niiden vastineet lähisukukielissä) 1981: 68
-"- Väitöskirja viron kielen kontakteista (Aarand Roos Morfologiska tendenser vid språklig interferens med estniska som bas) 1982: 227
-"- Arnold Kask 80-vuotias 1982: 298
-"- Valter Tauli 75-vuotias 1982: 413
-"- Karl Kont 60-vuotias 1983: 536
-"- Ruotsinviron sanaston tarkastelua (Raimo Raag Lexical characteristics in Swedish Estonian) 1983: 548
-"- Uralilaisen fonologian kolmas symposiumi 1984: 339
-"- Hellittämätön tutkija ja tieteen matkamies: sata vuotta Lauri Kettusen syntymästä (Zusammenfassung: Hundertjähriger Geburtstag von Lauri Kettunen) 1985: 253
-"- Yleiskatsaus uralilaiseen kieliperheeseen (Valev Uibobuu Meie ja meie hõimud) 1985: 362
-"- Viron kielen etymologinen suurteos (Julius Mägiste Estnisches etymologisches Wörterbuch I - XII) 1986: 228
-"- Eduard Vääri 60-vuotias 1986: 341
-"- Koulu- ja yliopistomiehen taipaleelta: Aimo Turunen 75-vuotias (Zusammenfassung: Aimo Turunen 75 Jahre) 1987: 1
-"- Peeter Damberg 1909 - 1987 1987: 362
-"- Huno Rätsep 60-vuotias 1987: 538
-"- Lauri Posti 1908 - 1988 1988: 253
-"- Tutkimus itämerensuomen pronomineista (Matti Larjavaara Itämerensuomen demonstratiivit I. Karjala, aunus, lyydi ja vepsä) 1988: 279
-"- Lauri Kettusen etymologinen sanakirja (Zusammenfassung: Das Etymologische Wörterbuch von Lauri Kettunen) 1989: 380
-"- Yleisvaikutelmia, pleenumiesitelmiä [Seitsemäs kansainvälinen fennougristikongressi Debrecenissä 27. 8. - 2. 9. 1990] 1990: 456
-"- Mikko Korhonen 1936 - 1991 1991: 423
-"- Károly Rédei 60-vuotias 1992: 85
-"- Pertti Virtaranta 75-vuotias 1993: 226
-"- Fennougristisen tutkimuksen historia (Günter Johannes Stipa Finnisch-ugrische Sprachforschung von der Renaissance bis zum Neupositivismus) 1994: 303
-"- Liivin kielen äänneoppia (Kalevi Wiik Liivin katko) 1994: 657
-"- Viron rantamurteiden suomalaislainat (Tiina Söderman Lexical characteristics in the Estonian north-eastern coastal dialect) 1997: 456
-"- Eteläviron verbien ongelmia (Karl Pajusalu Multiple linguistic contacts in South Estonian. Variation of verb inflection in Karksi) 1998: 457
-"- Zinaida Dubrovina 75-vuotias 1998: 621
-"- Lättiläis-virolaisia kielisuhteita (Lembit Vaba Uurimusi läti-eesti keelesuhetest) 1998: 630
-"- Aimo Turunen 1912–2000 2000: 619
Suhonen, Seppo - Iivonen, Antti Ilse Lehiste ja hänen virolainen juhlajulkaisunsa (Estonian Papers in Phonetics 1980 - 1981) 1983: 126
Suhonen, Seppo - Laukkanen, Kari Inkerois-vatjalaisia arvoituksia, sananparsia ja sutkauksia (Zusammenfassung: Ingrisch-wotische Rätsel, Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten) 1964: 148
Suihkonen, Paavo Oulun seudun elämää (Matti Pääkkönen Oulun seudun murrekirja) 1995: 470
Sulkala, Helena Naisen kieli naisen suussa (Isosuinen nainen. Tutkielmia naisesta ja kielestä. Toim. Lea Laitinen) 1988: 551
-"- Pauli Saukkonen 60-vuotias 1993: 232
-"- Suomen kielen tutkimusta Ruotsissa (Ulla Lundgren Predikativadverbialet och dess numeruskongruens i finskan. - Tuija Määttä Kvantitativa studier av syntaxen i finsk ungdomslitteratur) 1994: 123
-"- Tilastotietoja suomen murteiden sanastosta (Raimo Jussila, Erja Nikunen ja Sirkka Rautoja Suomen murteiden taajuussanasto. A frequency dictionary of Finnish dialects) 1995: 122
-"- Inkerinsuomen variaatio (Manja Irmeli Lehto Ingrian Finnish: dialect preservation and change) 1997: 312
Sulkala, Helena - Mielikäinen, Aila Pohjoismaiden dialektologiaa 1982: 421
Summala, Heikki Psykolingvistiikkaa suomeksi (John B. Carrol Kieli ja ajattelu. Suom. Raila Ojansuu) 1971: 94
Sundman, Marketta Tutkimus kaksikielisten helsinkiläisten kielitaidosta (Marika Tandefelt På vinst och förlust. Om tvåspråkighet och språkförlust i Helsingforsregionen) 1998: 307
Suni, Minna Pohjolan maahanmuuttajien vaikeat valinnat (Sally Boyd, Anne Holmen & J. Normann Jørgensen Sprogbrug og sprogvalg blandt indvandrere i Norden. Pohjoismaihin muuttaneiden kielen valinta ja käyttö) 1996: 308
Suni, Minna & Aalto, Eija & Latomaa, Sirkku Suomi toisena ja vieraana kielenä - tutkittua ja keskusteltua (Summary: Finnish as a second and foreign language: a subject of research 1997: 530
Suojanen, M. K. Relatiivilauseen pilkutuksesta 1974: 405
-"- Kielen käyttö ja käyttäjät oppikirjojen peilissä 1981: 390
-"- Latinan kielioppi ja uustiedon pyörryttävä tulva 1983: 151
-"- Tutkimus relatiivisanoista (Irmeli Pääkkönen Relatiivisanan valinta) 1989: 121
Suolahti, Gunnar Kaksi Juteinin kirjettä 1922: 33
Suolahti, Hugo Telkkä 1905: 98
-"- Lintujen nimityksistä suomen kielessä 1906: 138
Suolahti, Jaakko Vähän rengonkielen vaiheista ja 1700-luvun kieliharrastuksista (Résumé: Les vicissitudes d'une langue secrète et l'intérêt linguistique dans la Finlande du XVIIIe siècle) 1953: 378
-"- Eräs unohtunut fennomaani 1954: 388
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran [lisätty] kielitieteellinen valiokunta [...kielivaliokunta, ... kielivaliokunnan työjaosto, ...kielitoimisto] ks. Kielitoimiston tiedonantoja, vastauksia ja suosituksia
Suomalaislasten koulutusmahdollisuudet Ruotsissa 1973: 47
Suomalais-ugrilaisten kansain kieliä ja kirjallisuutta koskevat luennot ja harjoitukset Europan yliopistoissa tänä lukuvuonna 1900: 12
Suomalaisuuden Liiton Keskustoimikunta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kielitieteellinen valiokunta Suomenkielen sanaluettelo 1906: 144
Suomela, Leo Symbolinen lause 1971: 214
-"- Herdanin tunnusluvun määräytymisestä 1975: 202
Suomela-Härmä, Elina - Härmä, Juhani Italian kielen vaikutus nykysuomen mainoskieleen 1990: 57
Suomen Akatemian kielilautakunta ks. Kielitoimiston tiedonantoja, vastauksia ja suosituksia
Suomen Akatemian kielitoimisto ks. Kielitoimiston tiedonantoja, vastauksia ja suosituksia
Suomen kielen Seura perustettu Turkuun 1929: 178
Suomen kielen tutkimus ulkomailla 1905: 56
Suomi, Kari Itämerensuomen vokaaliharmoniasta, neutraaleista vokaaleista ja keskivokaalista (Summary: A note on vowel harmony) 1983: 508
-"- Vokaalien psykoakustisen laadun määrittämisestä: algoritmisen menetelmän kuvaus ja tuloksia suomen monoftongeista (Summary: On determining the psychoacoustic quality of vowels: an algorithmic method and results for Finnish monophthongs) 1984: 308
-"- Yleissuomen /i/ - /j/ ja /u/ - /v/ -oppositioiden rakenteellisista perusteluista (Summary: On the structural motivations of the Finnish /i/ - /j/ and /u/ - /v/ oppositions) 1985: 48
-"- Suomen /h/:n fonologisesta tulkinnasta (Summary: On the phonological interpretation of the Finnish /h/) 1985: 337
-"- Tervetullut intonaation kokonaisesitys (Antti Iivonen, Terttu Nevalainen, Reijo Aulanko ja Hannu Kaskinen Puheen intonaatio) 1988: 538
-"- Huomioita yleiskielen konsonanttien yhdistelyrajoituksista ja pohjalaismurteiden epenteettisestä vokaalista (Summary: On restrictions concerning word-internal consonant clusters in Standard Finnish and the vowel epenthesis of Botnian dialects) 1990: 139
-"- Ajankohtainen katsaus foneettiseen kirjoitukseen (Antti Iivonen, Antti Sovijärvi ja Reijo Aulanko Foneettisen kirjoituksen kehitys ja nykytila) 1992: 109
Suominen, Arvo Ääntämystä koskevan oppisanaston täydentämis- ja tarkistamisehdotuksia 1932: 119
-"- Yleiskielen sanansisäisten eritavuisten ääntiöyhtymien ääntämisestä 1932: 150
-"- Suullisen esitystaidon opettamisesta oppikouluissa 1933: 237
Suominen, Kerttu Uusia ainekirjoituksen opetuksen tehostamispyrkimyksiä 1938: 236
Suominen, Y. K. Eräistä harvinaisista muodoista 1949: 349
Suoniemi[-Taipale], Inga Kuvaus kielioppiemme morfofonologisesta ajattelusta (Kalevi Wiik Suomen kielen morfofonologian historia I ja II) 1990: 520
-"- Suffiksoitumisen prosessista vepsäläisittäin (Toivo Tikka Vepsän suffiksoituneet postpositiot) 1993: 519
-"- Lähiajan ilmaukset ja niiden hahmotus 1994: 68
-"- Prolatiivi - systeemin neljäs suunta 1995: 74
Suova, Eino Lyydiläismurteiden loppu-h:sta 1935: 461
-"- Varsinais-Suomen sananparsia [kirjallisuusarvostelu] 1937: 242
-"- Post- ja prepositioiden pääsanan sijoista (Zusammenfassung: Über die Kasus der Hauptwörter von Post- und Präpositionen) 1938: 114
-"- Lyhennyssanakirjoista (Martti Airila ja Yrjö Paalanen Lyhennyssanasto) 1953: 422
Suutari, Toni  Kaksikielisten alueiden paikannimistökulttuurin historiasta 2000: 449
-"- Tampereen kadunnimistä ja vähän Tampereestakin (Maija Louhivaara: Tampereen kadunnimet, 1999) 2000: 471
Suutari, Toni & Nieminen, Taija Kätköistä kaivettua 2001: 636
Suvanto, Maire Kertomus Siulan kuudennesta toimintakaudesta (14. 10. 1954 - 7. 10. 1955) 1956: 169
Suvanto, Valma Muutamia piirteitä perniöläisistä kielimestareistani 1926: 190
Svinhufvud, Kimmo Luin Virittäjän 1992: 434
Syvänne, Elsa Murre muitten opetusaineitten palveluksessa 1909: 105
Szabó, Attila T. Elämäntyö Erdélyn murteiden parissa 1987: 531
Szabó, László Referaatti kuolanlapissa (Zusammenfassung: Das Referat im Kolalappischen) 1969: 164
Szabó Törpényi, Aatami Unkarin passiiviverbivartalot (Loránd Benkö A magyar fiktív (passzív) tövü igék) 1986: 376
Szathmári, István Nykyunkari nyky-Unkarissa 1984: 457
Särkilahti, Sirkka-Liisa Kiireetön Kalevala 1969: 298
-"- Suurteos päätöksessä (Suomen kirjallisuus VIII. Toim. Pekka Tarkka) 1970: 493
Särkkä, Pirjo Äidinkielen päättökoe vaarassa 1985: 237
Särkkä, Tauno Suomalais-ugrilaista kielen- ja historiantutkimusta (Erkki Itkonen Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta) 1961: 412
-"- Kielenopas entistä ehompana (E. A. Saarimaa Kielenopas. 7. p.) 1968: 213
-"- Yleisten paikallissijojen lokaalin ja temporaalin käytön kehityksestä itämerensuomalaisissa kielissä (Zusammenfassung: Zur Entwicklung des lokalen und temporalen Gebrauchs der allgemeinen Lokalkasus in den osfi. Sprachen) 1970: 1
-"- Nykysuomen näkymät (Terho Itkonen Näillä näkymin) 1977: 454
-"- Ensimmäinen suomen kielen frekvenssisanakirja (Pauli Saukkonen, Marjatta Haipus, Antero Niemikorpi ja Helena Sulkala Suomen kielen taajuussanasto) 1979: 375
-"- Oikaisu [Anna-Liisa Mäenpään kirjoitukseen s. 163] 1981: 280
-"- Sanaston rikkaudesta ja sen mittaamisesta (Zusammenfassung: Über den Reichtum des Wortschatzes und seine Messung) 1987: 129
Söderbergh, Ragnhild Pikkulasten lukemaanoppimisesta 1972: 318
Söderholm, Eira Kieli, murre, varieteetti vai oma kieli? - Pohjoiskalotin kielet ja kielimuodot 1998: 571